Tưởng Niệm

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

Tưởng Niệm

Tinh Thần Hoàng-Sa Bất Diệt

tử sĩ hoàng sa bất diệt

THƯ  MỜI

Thời Gian :  Thứ Bảy 19-1-2013 lúc 1:00 PM

Địa Điểm : Đài Chiến Sĩ Trận Vong   ( Fallen Soldiers Memorial )

trong khuôn viên Vietnamese Cultural Center  2236 SW Orchard  St.,  Seattle  WA 98106

Liên Lạc:  206- 779 6875

Buổi lễ Giỗ tưởng niệm quý Anh Hùng Hải Quân Vị Quốc Vong Thân chống Trung Cộng tại Đảo Hoàng Sa năm 1974.

Kính mời quý đồng hương, cơ quan báo chí,quý tổ chức chính trị, cộng đồng, hội đoàn quân lực VNCH đến tham dự.

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)