vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Hội-Luận Đại Họa Mất Nước Với Tường-Thắng

Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư !

Pháp-Thuận thiền sư (981)

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)