vietnam, việt nam, cờ việt nam

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

Tường thuật Biểu Tình Chống Giặc Tầu Xâm Lược Ngày 03/08/2012 Ở Hoa Kỳ, San Francisco

biểu tình chống giặc tầu ở Hoa kỳ, ngày 03/08/2012

Hình biểu tình trước sứ quán Trung cộng, Việt cộng ở San Francisco ngày 03/08/2012

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)