Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương 

Tin Tức Thời Sự - Trang Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Bản Lên tiếng Thứ 76_Hội Sử Học Việt-Nam vinh danh 75 tử sĩ Hoàng Sa Hải quân Việt-Nam Cộng-Hòa là Anh-hùng dân-tộc Việt Nam_Danh-nhân quân-sự Việt-Nam

Dòng lịch sử của dân tộc bách Việt từ ngàn xưa đã ghi lại hàng trăm, hàng ngàn trận đánh lớn nhỏ của dân tộc chúng ta chống lại giặc Tàu phương Bắc xâm lược.

Trong hàng trăm, hàng ngàn trận đánh lớn nhỏ đó, có ba trận hải chiến lẫy lừng nhất, oanh liệt nhất:

1/ Hải chiến sông Bạch-Đằng lần thứ nhất năm 938 do đức Ngô Vương Quyền chỉ huy đánh tan đoàn chiến thuyền của hoàng tử Nam Hán là Lưu-hoằng-Tháo;

2/ Hải chiến sông Bạch-Đằng lần thứ hai ngày 08-03 năm Mậu Tý (dương lịch 1288) do đức Phật hoàng Trần-nhân-Tông làm tổng tư lịnh đánh bại đoàn chiến thuyền của tướng Mông-cổ Ô-mã-Nhi;

3/ Hải chiến Hoàng-sa trên biển Đông giữa hải quân Việt-Nam Cộng-Hòa với hải quân Trung cộng ngày 19-01-1974 do hải quân đại tá Hà-văn-Ngạc, chỉ huy trưởng hải đoàn đặc nhiệm bảo vệ Hoàng-Sa. Trong hải chiến này, hải quân thiếu tá Ngụy-văn-Thà hạm trưởng HQ10 hộ tống hạm Nhựt-Tảo cùng 74 chiến sĩ hải quân thuộc các chiến hạm HQ4, HQ5, HQ10, HQ16 và các chiến sĩ biệt hải, hải kích VNCH đã anh dũng hy sinh để bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh hải Việt-Nam.

Có tất cả là 75 tử sĩ VNCH đã bỏ mình trên biển Đông để bảo vệ Hoàng-sa.

Nhân dịp tưởng-niệm 41 năm hải chiến Hoàng-Sa, hội sử-học Việt-Nam trân trọng vinh danh 75 tử-sĩ Hoàng-Sa bao gồm biệt hải, hải quân, hải kích Việt-Nam Cộng-Hòa là anh hùng dân tộc Việt-Nam, danh nhân quân-sự Việt-Nam.

Danh sách 75 tử-sĩ Hoàng-Sa là Anh-hùng dân-tộc Việt Nam_Danh-nhân quân-sự Việt-Nam:

- Hộ tống hạm Nhựt-Tảo HQ10:

1/ 121BTL/HmĐ

HQ.Th/Tá

Ngụy-Văn

Thà

63A/700.824

HT

2/ 121BTL/HmĐ

HQ.Đ/Uý

Nguyễn-Thành

Trí

61A702.714

HP

3/ Sách "LượcSử HQVNCH"

ThS.1/TP

 

Châu

 

QNT

4/121BTL/HmĐ

TS./GL

Vương

Thương

64A700.777

 

5/121BTL/HmĐ

TS./VCh

Phan-Ngọc

Đa

71A703.001

 

6/ 121BTL/HmĐ

TS./TP

Võ-Văn

Nam

71A705.697

 

7/ 121BTL/HmĐ

ThS./ĐT

Trần-Văn

Thọ

71A706.845

 

8/ 121BTL/HmĐ

TS./QK

Nguyễn-Văn

Tuấn

71A700.206

 

9/ Sách "LượcSử HQVNCH»

TS./TP

 

Đức

 

 

10/ 157BTL/HmĐ

HQ.Tr/Uý

Vũ-Văn

Bang

66A/702.337

 

11/ 157BTL/HmĐ

HQ.Tr/Uý

Phạm-Văn

Đồng

67A/701.990

 

12/ 157BTL/HmĐ

HQ.Tr/Uý

Huỳnh-Duy

Thạch

63A/702.639

CKT

13/ 157BTL/HmĐ

HQ.Tr/Uý

Ngô-Chí

Thành

68A/702.453

 

14/ 157BTL/HmĐ

HQ.Tr/Uý

Vũ-Đình

Huân

69A/703.058

 

15/ 157BTL/HmĐ

THS.1/CK

Phan-Tân

Liêng

56A/700.190

 

16/ 157BTL/HmĐ

THS.1/ĐK

Võ-Thế

Kiệt

61A/700.579

 

17/ 157BTL/HmĐ

THS./VC

Hoàng-Ngọc

53A/700.030

 

18/ 157BTL/HmĐ

TRS.1/VT

Phan-Tiến

Chung

66A/701.539

 

19/ 157BTL/HmĐ

TRS./TP

Huỳnh-Kim

Sang

70A/702.678

 

20/ 157BTL/HmĐ

TRS./TX

Lê-Anh

Dũng

70A/700.820

 

21/ 157BTL/HmĐ

TRS./ĐK

Lai-Viết

Luận

69A/700.599

 

22/ 157BTL/HmĐ

TRS./VCh

Ngô-Tấn

Sơn

71A/705.471

 

23/ 157BTL/HmĐ

TRS./GL

Ngô-Văn

Ơn

69A/701.695

 

24/ 157BTL/HmĐ

TRS./TP

Nguyễn-Thành

Trong

72A/700.861

 

25/ 157BTL/HmĐ

TRS./TP

Nguyễn-Vinh

Xuân

70A/703.062

 

26/ 157BTL/HmĐ

TRS./CK

Phạm-Văn

Quý

71A/703.502

 

27/157BTL/HmĐ

TRS./CK

Nguyễn-Tấn

66A/701.761

 

28/ 157BTL/HmĐ

TRS./CK

Trần-Văn

Ba

65A/700.365

 

29/ 57BTL/HmĐ

TRS./ĐT

Nguyễn-Quang

Xuân

70A/703.755

 

30/ 157BTL/HmĐ

TRS./BT

Trần-Văn

Đảm

64A/701.108

 

31/ 157BTL/HmĐ

HS.1/VCh

Lê-Văn

Tây

68A/700.434

 

32/ 157BTL/HmĐ

HS.1/VCh

Lương-Thanh

Thú

70A/700.494

s/c 21/8/2012

33/ 157BTL/HmĐ

HS.1/TP

Nguyễn-Quang

Mén

65A/702.384

 

34/ 57BTL/HmĐ

HS.1/VCh

Ngô

Sáu

68A/700.546

 

35/ 157BTL/HmĐ

HS.1/CK

Đinh-Hoàng

Mai

70A/700.729

 

36/ 157BTL/HmĐ

HS.1/CK

Trần-Văn

Mông

71A/703.890

 

37/ 157BTL/HmĐ

HS.1/DV

Trần-Văn

Định

69A/700.627

 

38/ 157BTL/HmĐ

HS./VCh

Trương-Hồng

Đào

71A/704.001

 

39/ 157BTL/HmĐ

HS./VCh

Huỳnh-Công

Trứ

71A/701.671

 

40/ 157BTL/HmĐ

HS./GL

Nguyễn-Xuân

Cường

71A/700.550

 

41/ 157BTL/HmĐ

HS./GL

Nguyễn-Văn

Hoàng

72A/702.678

 

42/ 157BTL/HmĐ

HS./TP

Phan-Văn

Hùng

71A/706.091

 

43/ 157BTL/HmĐ

HS./TP

Nguyễn-Văn

Thân

71A/702.606

 

44/ 157BTL/HmĐ

HS./TP

Nguyễn-Văn

Lợi

62A/700.162

 

45/ 157BTL/HmĐ

HS./CK

Trần-Văn

Bảy

68A/701.244

 

46/ 157BTL/HmĐ

HS./CK

Nguyễn-Văn

Đông

71A/703.792

 

47/ 157BTL/HmĐ

HS./PT

Trần-Văn

Thêm

61A/701.842

 

48/ 157BTL/HmĐ

HS./CK

Phạm-Văn

Ba

71A/702.200

 

49/ 157BTL/HmĐ

HS./DK

Nguyễn-Ngọc

Hoà

71A/705.756

 

50/ 157BTL/HmĐ

HS./DK

Trần-Văn

Cường

72A/701.122

 

51/ 157BTL/HmĐ

HS./PT

Nguyễn-Văn

Phương

71A/705.951

 

52/ 57BTL/HmĐ

HS./PT

Phan-Văn

Thép

70A/703.166

 

53/ 157BTL/HmĐ

TT.1/TP

Nguyễn-Văn

Nghĩa

72A/703.928

 

54/ 157BTL/HmĐ

TT.1/TP

Nguyễn-Văn

Đức

73A/701.604

 

55/ 157BTL/HmĐ

TT.1/TP

Thi-Văn

Sinh

72A/703.039

 

56/ 157BTL/HmĐ

TT.1/TP

Lý-Phùng

Quí

71A/704.165

 

57/ 157BTL/HmĐ

TT.1/VT

Phạm-Văn

Thu

70A/702.198

 

58/ 157BTL/HmĐ

TT.1/PT

Nguyễn-Hữu

Phương

73A/702.542

 

59/ 157BTL/HmĐ

TT.1/TX

Phạm-Văn

Lèo

73A/702.651

 

60/ 157BTL/HmĐ

TT.1/CK

Dương-Văn

Lợi

73A/701.643

 

61/ 157BTL/HmĐ

TT.1/CK

Châu-Tuỳ

Tuấn

73A/702.206

 

62/ 157BTL/HmĐ

TT.1/DT

Đinh-Văn

Thục

71A/704.487

 

 

 

 

63/ 157BTL/HmĐ

TT /VCh

Nguyễn-Văn

Lai

71A/703.668

 

- Khu Trục Hạm Trần-khánh-Dư HQ4:

Sách "TàiLiệu HảiChiến HSa"

64/ HQ Th/Uý

Nguyễn-Phúc

 

Tr. Khẩu 20

Sách "TàiLiệu HảiChiếnHSa"

65/ HS1/VC

Bùi-Quốc

Danh

 

Xạ Thủ

Sách "TàiLiệu HảiChiến HSa"

66/ Biệt-Hải

Nguyễn-Văn

Vượng

Xung-phong

Tiếp Đạn

- Tuần Dương Hạm Trần-bình-Trọng HQ5:

Sách "LượcSử HQVNCH"

67/ HQ Tr/Uý

Nguyễn-Văn

Đồng

 

 

Sách "LượcSử HQVNCH"

68/ ThS/ĐT

Nguyễn-Phú

Hào

 

 

Sách "LượcSử HQVNCH"

69/ TS1TP

Vũ-Đình

Quang

62A700 710

 

- Tuần Dương Hạm Lý-thường-Kiệt HQ16:

Sách "LượcSử HQVNCH"

70/ TS/ĐK

 

Xuân

 

 

Sách "LượcSử HQVNCH"

71/ HS/QK

Nguyễn-Văn

Duyên- Biệt hải, hải kích:

Sách "LượcSử HQVNCH"

72/ Tr/Uý NN

Lê-Văn

Đơn

 

Tr. Toán

Sách "LượcSử HQVNCH"

73/ TS/NN

Đinh-Khắc

Từ

 

 

Sách "LượcSử HQVNCH"

74/ HS/NN

Đỗ-Văn

Long

 

 

Sách "LượcSử HQVNCH"

75/ NN

Nguyễn-Văn

TiếnChúng tôi thành kính thắp nén tâm hương hướng về biển Đông, tưởng-niệm, kính lạy anh linh 75 tử-sĩ Hoàng-Sa.

Nguyện cầu anh linh các anh siêu thăng cảnh giới an lạc và độ trì cho dân tộc Việt-Nam sớm ngày đẩy lui bạo quyền Việt cộng và đuổi giặc tàu xâm lược ra khỏi bờ cõi nước Nam.

Liên Âu ngày 19-01-2015, Việt lịch 4894, tưởng-niệm 41 năm hải chiến Hoàng Sa (19-01-1974_19-01-2015).

Trúc Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam.

Tham khảo:

- Thần Tướng Việt Nam Ngụy-văn-Thà – http://www.vnmilitaryhistory.info/than-viet-dien2010/thantuongvn_than-tuong-nguy-van-tha.htm

Quân Sử Việt Nam (TOP)