Trang Thư-Khanh

Thư-Khanh | Bức Dư Đồ

( Kính về QUÊ HƯƠNG Việt Nam với 18 câu thơ  )

1- Nọ bức dư đồ thử ngắm coi.

2- Ngày nay nước mất đến nơi rồi .

3- Tàu đang xâm lấn khôn lường lắm

4-Tàm thực dần dần - sẽ mất toi .

5- Trăm triệu dân ta cam phận mỏng .

6- Đảng ngồi trên chóp hách hơn trời .

7- Nước mất nhà tan vòng nô lệ .

8- Nọ coi Tổ Quốc thế này thôi .

9-Nọ coi Tổ Quốc thế này thôi .

10- Biển đảo rừng dâng thế mới tồi .

11-Vua Hùng dựng nước cho con cháu .

12- Bao đời bồi đắp vốn thêm tươi .

13- Đến nay Đảng chiếm quyền cai trị .

14- Cai trị nên dân khố rách hoài .

15-Đảng giàu dân đói kêu la Đảng .

16- Đảng bỏ tù cho hộc máu chơi .

17- Tổ Quốc lâm nguy sao cứu nổi .

18- Sẽ như Tây Tạng - đấy rồi coi !

Thư-Khanh

(Seattle - 5- 23 - 2013 )

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)