Trang Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Đau Đời Mất Nước

Đọc Xuôi

Thơ nhòa máu thấm lệ trào tuôn,  

Nước mất đời đau khóc tủi buồn !  

Thờ thẫn trí sầu se sắt dạ, 

Tóc tang trời lạnh tái tê hồn.  

Mờ sông thảm núi rừng than khóc, 

Khổ đất nghèo dân nỗi oán hờn.

Xơ xác miếu đình thêm nhục quốc, 

Thơ nhòa máu thấm lệ trào tuôn ! 

Đọc Ngược :

Tuôn trào lệ thấm máu nhòa thơ,

Quốc nhục thêm đình miếu xác xơ !

Hờn oán nỗi dân nghèo đất khổ,

Khóc than rừng núi thảm sông mờ.

Hồn tê tái lạnh trời tang tóc,

Dạ sắt se sầu trí thẫn thờ.

Buồn tủi khóc đau đời mất nước,

Tuôn trào lệ thấm máu nhòa thơ !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân  (4/2012)

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)