Trang Mặc-Khách

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Trở Cờ

Bôi mặt trở cờ chẳng có ta
Hỏi phường sâu bọ thẹn thân già
Sá chi một chút, bã danh lợi
Mà phải lòn trôn, nhục tộc gia
Đất nước ngả nghiêng dân khốn khổ
Sao đành cúi mặt giả mù lòa
Sơn hà nguy biến, Anh hùng hỡi
Xoay lại Càn khôn giữ nước nhà …

MẶC-KHÁCH

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)