Trang Lâm-Thu-Hà

- Trần Quang Khải Tay Cầm Thanh Kiếm Báu - Bến Chương Dương Đại Phá Lũ Nguyên Mông - Lâm Thu Hà (02/05)

- Trần-Khát-Chân Đốn Sơn Thất Thế - Chống Hồ Quý Ly - Lâm-Thu-Hà;

- Ấn-Soái Phi-Ưng Lê-Đại-Hành - Lâm-Thu-Hà

Quân Sử Việt Nam (TOP)