Trang Thơ Văn Của Thi Sĩ nguyễn duy ân

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

- Họa Thơ Của Cụ Phan Bội Châu -

NHỤC

Nhục theo vận nước, nhục cùng dân
Nhục chốn lao lung, ngục giữa trần
Nhục lúc sa cơ khi giặc mạnh
Nhục thời thất thế buổi qua phân
Nhục nhằn cố quyết không mòn chí
Nhục khốn càng thêm vững khí thần
Nhục chẳng qui hàng quân phản quốc
Nhục theo vận nước, nhục cùng dân.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)