Trang Thơ Văn Của Thi Sĩ nguyễn duy ân

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

- Họa Thơ Của Cụ Phan Bội Châu -

(Kính họa: Gửi những người đang đấu tranh chống Cộng)

Vinh chi lũ Vẹm dưới vòm trời!
Vinh sống cho mình chẳng kể ai!
Vinh bán non sông không hổ thẹn!
Vinh buôn nòi giống cứ vui cười!
Vinh luồn nước lớn cho ngôi báu!
Vinh bịp năm Châu để nhất đời!
Vinh nọ xếp hàng sau chó lợn!
Vinh chi lũ Vẹm dưới vòm trời!

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Quân Sử Việt Nam (TOP)