Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Vĩnh Nhất Tâm

HÁN TẶC

Hán tặc tràn sang trên đất Việt,
Chủ quyền lơ lững nước về đâu?
Nghiệp xưa, ai làm mờ danh tiết?
Phải lũ hung đồ #1 đi rước Mao #2?

“Thống nhất” giang sơn, nay đã  rõ,
Hồ, Đồng;  Chính, Giáp: bán non sông
Giết bao thế hệ #3 tô cờ đỏ,
Phản bội tiền nhân, hại giống dòng.

Sử Việt ngàn thu lưu sử sách;
Trưng..,Ngô, Lê; Lý, Nguyễn #4; Lê, Trần
Đuổi quân xâm lược tan  hồn phách,
Giữ vững cơ đồ,  một cõi Nam.

Việt Cộng: rước voi giày mả tổ,
Tức thù truyền kiếp của xưa nay..
Quả là một lũ làm tôi tớ!
Trơ mặt, cúi đầu  nhục  chửa hay!

Dân Việt trong ngoài không quên lãng,
Bao nhiêu công khó dựng cơ đồ.
(Tiền nhân, từng lớp phơi xương trắng
Dân Việt ngàn năm đổ máu đào).

Cửa ải nước Nam nay đã mất,
Côn đồ phỉ cộng đã đem dâng.
Còn trân mắt thịt nhìn lơ láo,
Thái thú đầy trong Bắc phủ đình.

Vĩnh Nhất-Tâm 5.3..2010

VIỆT TỘC VÙNG LÊN

Nước Nam lừng lẫy thời hưng quốc
Dấu ấn ngàn năm đuổi Bắc phương
Uy dũng oai phong lưu sách sử
Lằn ranh Việt, Hán! Nhớ Trưng Vương.

Dẹp yên phương Bắc, nhưng  chưa dứt
Nghiệp lớn còn  đang...đâu đã xong!
Ðại-đế Quang Trung vì sớm thác...
Ngậm ngùi non nước lại tang thương .

Trời Nam, sau đó màu dâu bể,
Nguyễn Ánh thừa cơ rước Pháp về
Non nước thêm lần nhơ quốc thể
Trăm năm giặc Pháp hại thảm thê.

Chẳng may, vận nước còn  tăm tối
Gặp kẻ gian hùng hại núi sông
Mang kẻ thù chung về phản bội
Nằm hang Pác-pó hại giang sơn.

Bốn Lăm  (1945), thủa ấy muôn dân đợi
Non nước cờ thiêng giống Lạc Hồng
Từ Bắc chí Nam bay phất phới
Ai ngờ  bến hải một dòng sông…

Chia đôi đất Mẹ. Làm tôi tớ…
Quốc Hận Năm Tư (1954) đâu dễ quên.
Hồ tặc rước voi dày đất tổ;
Tàu, Nga. Chủ thuyết Mác, Lê-nin.

Bảy Lăm Quốc Hận (1975) loang màu máu
Lịch sử quay cuồng, xương trắng phơi
Tù ngục mọc đầy ai chịu thấu
Oan hồn rên xiết khắp trùng khơi.

Nước Nam hoang phế, thành trơ trụi
Một đám hung đồ đâu hiểu chi?
Hán Cộng sai đâu nghe tới đấy,
Làm sao mệnh nước chẳng suy vi.

Bao giờ Việt-tộc vươn lên nhỉ!
Chẳng lẽ ngồi xem Bắc thuộc sao?
Hán Cộng bây giờ ghê tởm lắm!
Tần... xưa, nay lại tái sanh Mao.

Vĩnh Nhất-Tâm 30-4-2000 (Thi tập Cõi Lòng)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)