Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Vĩnh Nhất Tâm

MÀU VONG QUỐC

Màu Vong Quốc vẫn trùm lên nước Việt
Dải biên thùy: Bản Giốc, ải Nam Quan.
Nay Hoàng Trường thuộc hải phận Nam bang
Ðã vùi dập theo “công hàm bán nước”

Con dân Việt kẻ theo sau tiếp trước
Giữ cơ đồ là bổn phận thiêng liêng
Không làm ngơ lúc tình thế đảo điên
Do phỉ cộng rước voi dày đất tổ.

Những Người Trẻ đang ngậm hờn khốn khổ
Trong ngục tù đòi hơi thở tự do
Cho toàn dân quyền sống với cơm no,
Ðã mất mấy mươi năm trời chịu đựng.

Bọn man rợ thứ hung đồ bất xứng
Phản giống nòi: tội bán nước, buôn dân
Không thể nào để chịu những hàm oan
Hãy chung sức trong ngoài lo cứu quốc.

26.01.08 (Thi tập: Cõi Lòng)

NAM QUAN

Ôi thương thay mảnh cơ đồ
Chỉ còn danh nghĩa, đất hờ ấy thôi.
Nam Quan nay đã mất rồi
Chúng đem dâng hiến để “ngồi” cho yên
Nước Nam từ thuở khai thiên
Chưa bao giờ đến ngả nghiêng thế này
Con dân chịu cảnh đọa đày
Một bầy lang sói ra oai trị vì.

Vĩnh Nhất-Tâm  (2000)

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)