Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Đồng Tâm Lấy Lại Non Sông

Tiền nhân từng lớp đem xương trắng
Dân Việt ngàn năm đổ máu đào
Tô điểm non sông, trừ giặc Hán
Mà nay, hùng khí - đất thiêng đâu?

Ðể cho một lũ làm tôi tớ
Dâng ải Nam Quan, tuyến địa đầu
Lãnh hải, Hoàng Trường đem trả nợ
Sau ngày “Quốc Hận” thủa “Năm Tư”

Quyết không để giặc (*) làm hoen ố
Sử Việt, muôn đời, máu vẫn sôi!
"Vị Quốc Vong Thân" vì Đất Tổ
Ngàn năm văn hiến vẫn còn nơi.

Dù cho trời đất xa muôn dặm
Máu chảy trong tim vẫn Lạc Hồng
Giữ một lòng son vì Quốc Nạn
Ðường về cố-quốc vẫn hằng mong!

Non sông, xương máu hòa trong đó!
Từng mấy ngàn năm viết sử xanh
Đuổi Hán, Mông, Thanh không kịp trở
Sơn hà một cõi đã hùng anh!

Tháng Tư: "DI HẬN" lưu truyền mãi
Con cháu ngàn sau: Há chẳng quên!
Non nước Cha Ông càng nhỏ lại
Dân thời nô lệ khác gì hơn!

Ai làm tôi tớ dâng sông núi?
Bán trẻ thơ ngây chửa biết gì?
Cái tội tày trời, ai chịu nổi!
Bán người rao cả  “Lưới Ebay.”

Vĩnh Nhất Tâm 30.04.2004 (Thi Tập Cõi Lòng)

(*) Giặc: Chỉ bọn đầu sỏ Bắc-bộ-phủ.

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Quân Sử Việt Nam (TOP)