Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

     

Bọn Đầu Sỏ: Bắc-bộ-phủ

Hởi Việt-tộc, nay giang sơn cùng lối
Chuyện Nhà Nam do dân Việt một lòng
Nhìn Dân, Nước đã  rơi vào tăm tối
Bọn côn đồ đi bán đứng non sông.

Khi đất nước, cái gọi là: "thống nhất"
Sao cơ đồ bị Hán tặc ra tay
Lấn biên cảnh, chiếm đi từng tất đất
Hoàng Trường Sa dậy sóng bấy lâu nay!!!

Cả mười-tỉnh, dọc biên thùy: Nam Bắc (*)
Đem cho thuê! Nào khác...chúng dâng rồi
Từng thế hệ, mấy ngàn năm giữ Nước
Nay cơ đồ chỉ danh nghĩa mà thôi!

Chung bổn phận thiêng liêng vì Văn Hiến
Hãy cùng nhau ta điểm lại sơn hà
Dòng bất khuất của Nhà Nam bất biến
Mảnh cơ đồ: XƯƠNG, THỊT, MÁU trải ra...

Bọn phi-tộc (*) vốn là loài bán nước
Có khác nào làm nô lệ: Mã-Mao (*)
Quyết lấy lại. Không thể nào phản quốc
Cả trong ngoài: Dân Việt hãy cùng nhau...

Phải giải thể! Thứ vô hồn vong bản,
Phản Tiền Nhân: đi bán đất, buôn dân
Khi Nước mất, nhà sẽ tan từng mảnh
Đừng lặng nhìn bọn phản quốc lưu manh.

Vĩnh Nhất Tâm 11.2.2011

 

(*)Chỉ Việt Tàu
(*)Chỉ HCM và đồng bọn
(*)Chỉ Mã Viện và Mao trạch Đông

 
      
 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Quân Sử Việt Nam (TOP)