Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Đại Họa Mất Nước
Ngay từ thủa già Hồ rước Mác,
Chạy theo Mao, phá nát cơ đồ.
Cắt đôi đất Mẹ làm hai mảnh
Một mảnh cho Tàu, mảnh xác xơ.

   
Đại họa từ khi chia đất nước
Nhân danh "giải phóng" hại nước nhà.
Để cho Hán cộng toan dời mốc,
Làm lõm biên thùy, vô rất xa.

   
Bản Giốc, Nam Quan, đi tuốt luốt,
Dãy rừng biên giới, chúng cho thuê.
"Đỉnh cao trí tuệ" loài nhơ nhuốc
Bán nước, buôn dân để hả hê.

   
Hải phận đem dâng, xin viện trợ
Từ sau Hiệp Định (*) chẳng bao lâu.
Hồ, Đồng, Chinh, Giáp làm tôi tớ
Phản bội tiền nhân để cuối đầu...

   
Mã Viện (*) sai đâu nghe đến đấy,
Thành xưa, quách cũ luống trông chờ.
Anh Linh Việt tộc nơi tiên giới?
Xin hãy linh thiêng viếng cõi bờ!

   
Xem lũ Việt gian, tuồng phản bội,
Công lao giữ nước trải bao đời.
Giặc thù,  từng lớp, thây phơi núi
Dọc dải biên thùy máu đỏ tươi.

   
Ngoảnh lại thành xưa nhìn thêm tủi,
Còn chăng chỉ một lũ vô hồn.
Buôn dân, bán trẻ, dâng sông núi
Cho kẻ thù xưa (*) đã sắp xong.

   
Khắp cõi vọng vang hồn tử sĩ,
Vong thân vị quốc, cả hai Miền (*):
Hoàng Trường, Biên giới không do dự,
Thà chết còn hơn, phản tổ tiên.
Vĩnh Nhất Tâm 1/1/2011 
(*) Hiệp Định chia đôi 20/7/1954; Công Hàm dâng hải phận 14/9/1958.
(*) Mao là hiện thân của Mã Viện.
(*) Thù xưa: Tức thù truyên kiếp, chỉ Hán cộng.

(*) Hải Quân Việt Nam tại Miền Nam đánh Tàu cộng xâm lăng Hoàng Sa vào  năm 1974. Và Quân Đội Việt Nam tại Miền Bắc đánh Tàu xâm lăng vào năm 1979 tại các tỉnh biên giới lần thứ nhất, và tại Núi Đất vào năm 1984. Sự hy sinh cao cả của những người chiến sĩ đánh đuổi giặc Tàu xâm lăng, đều do bọn ngu si và dốt nát của Bắc bộ phủ do Hồ Chí Minh đề xướng và đồng bọn chạy theo, đã từng là bọn người mù phân định màu sắc để sát hại cả hai Miền Nam Bắc từ sau ngày cắt đôi đất nước (1960-1990).

   

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Quân Sử Việt Nam (TOP)