Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Vĩnh Nhất Tâm

TƯỞNG NIỆM 83 NĂM, NGÀY THÀNH LẬP VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG.
MỘT ĐẢNG CÁCH MỆNH TIÊN PHONG RA ĐỜI
(25-12-1927-2010)

 Máu Nở Hoa

Tưởng nhớ Tiền-nhân vì Độc-lập
Xã thân: Lập Đảng cứu sơn hà.
Đưa dân thoát khỏi vòng nô lệ
Cách mệnh chưa thành máu nở Hoa.

Vĩnh Nhất Tâm 24-12-2010

NHỚ NGÀY...
1
Nhớ ngày Vìệt Quốc (*) ra đời
Nam Ðồng Thư Xã... một lời chung thân (*)
Quyết tâm lập đảng Quốc Dân:
Cứu nguy xã tắc, cứu dân khốn cùng...
2
Tám mươi năm (*) những tấm lòng
Cùng Tâm Thức Việt tiếp dòng sử xanh (*)
Biết bao chí sĩ đấu tranh
Noi gương bất khuất hùng anh thuở nào.
3
Nước Nam độc lập chưa nào?
Theo sau thảm họa...giặc Tàu lấn xâm
« Tằm ăn dâu » của đất liền (*)
Biển Ðông dậy sóng ... chẳng yên? Ðau lời!
4
Ngàn năm không đội chung trời
Trường Sơn còn đó, vẫn còn Nam bang
Chủ quyền lãnh hải rõ ràng (*)
Còn con dân Việt, Trường Hoàng (*) còn kia!
Vĩnh Nhất Tâm 25.12.07 (Thi Tập CõiLòng)

Chú  thích :

(*) Việt Nam Quốc Dân Ðảng viết tắt là Việt Quốc. Sinh ra đời vào ngày 25.12.1927.

(*)Trong cuốn sách Nguyễn Thái Học có đoạn ghi rằng : « Anh Học khi ấy học trường Cao đẳng Thương mai. với các anh em Cao đẳng, bọn « Nam đồng thư xã »  chúng tôi  thường liên lạc để làm các việc tuyên truyền, hợp với mục đích của chúng tôi. Ví dụ như truy điệu : cụ Phan Tây Hồ, cụ Lương Văn Can ;  mở các lớp dạy cho anh em lao động học biết chữ quốc ngữ (các lớp học này, mở tại  các trường tư trong các đô hội như Hà nội, Hải phòng, Nam định.

Học sinh được phụ cấp bút, giấy. Sau bị nhà cầm quyền Pháp cấm chỉ). Vì thế chúng tôi quen với anh Học và sự đi lại mỗi ngày một thêm thân. Ðến cuối năm 1927, thì Anh cùng  anh Mịch  lên ở hẵn với chúng tôi. Chúng tôi đã trở nên những người « Ðồng xu cuối cùng » . Nghĩa là «  còn cùng ăn, hết cùng nhịn ! » (Nguyễn Thái Học của Nhượng Tống)

(*) 1927- 2007

(*)Tâm Thức Việt : những người đồng chí hướng cho Dân Chủ, Tự Do và Ðộc Lập của Nhà Cách-mệnh Nguyễn Thái Học vẫn tiếp tục nối bước theo di ngôn  của  Ông:

« Chúng tôi chắc đi chết đây ! Các anh sống lại, cứ công nào việc ấy nhé! Cờ độc lập phải nhuộm bằng máu ! Hoa tự do phải tưới bằng máu! Tổ quốc  còn cần đến sự hy sinh của con dân nhiều nữa ! Nhiều nữa!  Rồi thế nào cách mệnh cũng có ngày thành công »

(*) Trong nước cảnh đồng hóa đã nhan nhãn ở trường học, là một điều hết sức nguy hiểm và có thể đưa đến nạn vong quốc nếu toàn dân không thức tỉnh...

(*) Theo văn thư của tên phản quốc Phạm Văn Đồng gửi cho Chu Ấn Lai xác nhận  Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc lãnh hải Việt Nam. Ðó là cách trả nợ gián tiếp cho Hán Cộng về chủ quyền Trường Sa và Hoàng Sa thuộc lãnh hải của Tổ tiên Việt Nam

(*) Trường Sa và Hoàng Sa

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)