Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Vĩnh Nhất Tâm

Cột Mốc Biên Cương Tàu Việt

Tội phản quốc:  Từ Ngày Chia Đất Nước,
Hồ Chí Minh đắc tội: bán non sông
Theo Mao triều để phản bội Cha Ông
Bao công khó Tiền nhân từng đuổi Hán.

Ông hiểu nghĩa thế nào là Cộng Sản?
Lại học đòi rước Mác, bán non sông.
Tù xưa nay làm đầy tớ không công,
Cho Hán tặc, bọn gian ngoan, hiểm độc.

Nay trơ mắt nhìn: chúng đào Cột Mốc,
Lấn biên cương từng tất đất: thịt xương.
Mấy ngàn năm Tiên Tổ dựng biên cương.
Bằng xương máu bao: Anh-hào, Nữ-kiệt.

Hởi Bạn Trẻ, nhìn xa về sử Việt,
Mảnh cơ đồ, văn hiến bốn ngàn năm.
Đừng mơ hồ, chuyện: "bác, đảng " gian ngoan
Giết dân tộc đem tô cờ: Cộng Sản.

Hãy vì nước, vì dân đừng tự mãn,
Chuyện sơn hà không chắp nối, mượn vay.
Phải lấy dân làm gốc, chọn nhân tài,
Mới thoát khỏi cảnh ngu dân, bá đạo.

Nay sự thật  đã phơi bày giả tạo,
Nhìn biên cương từng cột mốc dời đi.
Phải tinh thần dân tộc đã suy vi?
Để Hán tặc tha hồ sang Dời Mốc.

Vĩnh Nhất Tâm 23.11.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Quân Sử Việt Nam (TOP)