Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Vĩnh Nhất Tâm

HÁN TẶC

Hán tặc tràn sang trên đất Việt,
Chủ quyền lơ lững nước về đâu?
Nghiệp xưa, ai làm mờ danh tiết?
Phải lũ hung đồ #1 đi rước Mao #2?

“Thống nhất” giang sơn, nay đã  rõ,
Hồ, Đồng;  Chính, Giáp: bán non sông
Giết bao thế hệ #3 tô cờ đỏ,
Phản bội tiền nhân, hại giống dòng.

Sử Việt ngàn thu lưu sử sách;
Trưng..,Ngô, Lê; Lý, Nguyễn #4; Lê, Trần
Đuổi quân xâm lược tan  hồn phách,
Giữ vững cơ đồ,  một cõi Nam.

Việt Cộng: rước voi giày mả tổ,
Tức thù truyền kiếp của xưa nay..
Qủa là một lũ làm tôi tớ!
Trơ mặt, cúi đầu  nhục  chửa hay!

Dân Việt trong ngoài không quên lãng,
Bao nhiêu công khó dựng cơ đồ.
(Tiền nhân, từng lớp phơi xương trắng
Dân Việt ngàn năm đổ máu đào).

Cửa ải nước Nam nay đã mất,
Côn đồ phỉ cộng đã đem dâng.
Còn trân mắt thịt nhìn lơ láo,
Thái thú đầy trong Bắc phủ đình.

Vĩnh Nhất-Tâm 5.3..2010

#1 Chỉ Nguyễn Sinh Cung tức là Hồ Chí Minh, PhạmVăn Đồng, Đặng Xuân Khu tức là Trường Chinh,  Võ Nguyên Giáp...

#2 Mao Trạch Đông tức là con cháu Mã Viện.

#3 Tính từ năm 1961 (ngày 15.02.1961 thành lập cái gọi là: “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam”) đến năm 1975.

#4  Quang Trung Nguyễn Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)