Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Vĩnh Nhất Tâm

RƯỚC ĐUỐC

Rước bao nhiêu thứ …hại dân.
Đến nay rước đuốc để dâng sơn hà.
Từ Sài Gòn, Hoàng, Trường Sa,
Cúi đầu vâng lệnh cáo già...triều Mao.
Tên lưu manh Hồ Cẩm Đào,
Sai đàn khủng bố lẫn vào làm dân.
Ngày Hăm Chín Tháng Tư Đen,
Thanh Sinh Đất Việt một phen xuống đường.
Hỡi toàn dân! Một lòng son,
Cả trong, ngoài Nước hãy tròn khí thiêng.

13.04.08 (Thi tập Cõi Lòng)

NAM QUAN

Ôi thương thay mảnh cơ đồ
Chỉ còn danh nghĩa, đất hờ ấy thôi.
Nam Quan nay đã mất rồi
Chúng đem dâng hiến để “ngồi” cho yên
Nước Nam từ thuở khai thiên
Chưa bao giờ đến ngả nghiêng thế này
Con dân chịu cảnh đọa đày
Một bầy lang sói ra oai trị vì

30.04.2001 (Thi tập Cõi Lòng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)