Trang Thơ Của Thi Sĩ Vĩnh Nhất Tâm

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Vĩnh Nhất Tâm

20.07.1954

Hai Mươi Tháng Bảy Năm Tư
Ai chia Nam, Bắc, cơ đồ cắt hai?
Dòng sông Thạch Hãn đong đầy
Trở thành sông máu ngập đầy hàm oan.
Niềm đau: sinh Bắc tử Nam
Nào ai thấu nỗi giang san điêu tàn?

20.07.08 (Thi tập Cõi Lòng)

THÓI ĐỜI

Chẳng ai hiểu được chân hay giả
Cứ chạy theo thời để Nước đau
Dân mãi trầm luân do phỉ Cộng
Triệu hồn Lê Mác, dựng cờ Mao
Đã non thế kỷ còn chưa dứt
Xưa chúng chia Miền, nay xén biên
Lãnh hải đem dâng sau Hiệp Định
Hồn Thiêng Sông Núi cũng không yên.

18.03.09

GIỮ CÕI NAM

Trời hận, đất sầu, dân có nỡ
Nhìn non sông Việt, Hán xâm lăng
Biết bao xương máu xây thành quách
Xuyên suốt ngàn năm giữ cõi Nam.
Con cháu hùng anh đâu hèn nhát
Như loài Hồ phỉ cúi đầu dâng
Để cho Hán Cộng theo đà lấn
Nước Việt mai nầy sẽ tóc tang.

21.03.08 (Thi tập Cõi Lòng)

TỘI PHẢN QUỐC

Tội Phản Quốc: các ngươi đi bán Nước,
Dạy cháu, con rước cờ máu quân thù
Nhân danh ngày "Thế Vận Hội" thể thao
Thật ngu xuẩn... cả một bầy lang sói.

Các ngươi học toàn những tuồng phản bội
Cả "Ngàn Năm Lịch Sử " dấu nơi đâu?
Để lớp sau chẳng hiểu biết chi Tàu
Cứ như thế! Nay trờ thành khoác lác.

Các ngươi dạy cháu, con toàn nói phét (*)
Nhân tính không còn, thành đám vô lương
Ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Hoàng Trường
Còn không biết đứng lên mà đòi lại?

Các ngươi sống, đâu khác nào vô loại
Dưới mặt trời còn che dấu…, ba hoa
Việt-tộc ta,  Nguyễn Trãi khắc trên bia:
"Tuy mạnh yếu từng khi có khác
Nhưng hào kiệt chẳng thuở nào không
".

30.04.08 (Thi tập Cõi Lòng)

BA MƯƠI  BA NĂM

Ba mươi ba năm thời Quốc Nạn
Thực dân #1 Việt Cộng bán non sông
Nhân danh “chủ nghĩa đại đồng”
Dâng cho Hán Cộng, rồi đồng hóa thôi.
Bọn bành trướng chờ thời chiếm đoạt
Toàn dân ta khó thoát tai ương
Thương cho đất nước HùngVương
Ngàn năm bất khuất, một phương hùng cường.

13.04.08 (Thi Tập Cõi Lòng)

#1  Đành rằng, thực dân là từ một nước khác sang lân bang chiếm cứ để khai thác và bóc lột người dân bản xứ. Còn đối với Việt gian Cộng Sản là một bộ  phận của ngoại tộc trên cả hai mặt lý thuyết và hành động.

-Mặt lý thuyết: rước chủ thuyết của Mác, làm lý thuyết chỉ đạo. Lý thuyết chỉ đạo là mầm mống của mục đích sẽ làm bại hoại cả nền luân l‎ý  và đạo đức của Việt-tộc từ ngàn xưa.

-Hành động: Bọn chúng (Việt gian Bắc bộ phủ)  thực hiện chính sách ngu dân dưới mọi hình thức cho Tàu xâm lăng không cần vũ lực.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)