Trang Của Dạ Lệ Huỳnh

Cựu Đại úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Đơn vị sau cùng: Bộ Tổng Tham Mưu/QL.VNCH/TCQH
2 năm rưỡi tù Cộng sản.

Tập hồi ký,
Đạn nổ trong tù Cải Tạo Long Khánh!!! {RIVER BRIDGE KWAII OF SOUTH VIETNAM} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tập hồi ký vượt biên
VƯỢT BIỂN TRÊN ĐỐNG XƯƠNG TÀN!!! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tập hồi ký Bà mẹ say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Thơ tranh đấu:

- Thu trong mắt ai; Sài Gòn buồn tàn thu; Hòa bình trước dân; Chỉ còn là quê hương; Sài Gòn say xỉn trước bình minh; Phố vắng buồn thu; Gẫy súng tan hàng;

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)