Thơ Văn

Hòa Bình...Trước Dân


Huỳnh-Mai St.8872

Dạ Lệ Huỳnh

Ngược gió, tung bay màu cờ tang trắng,
Việt gian hàng giặc cũng ý thương dân;
Hòa bình dân tộc...cuộc cờ tính trước;
Mưu cầu hạnh phúc xin cho hòa bình, 
Ta về... hợp tác đầu cơ chính trị,
Giải hòa dân tộc… xum hợp khoan hồng,
Hòa hợp lòng dân quyền hành chia chác,
"Dân Chủ Định Hướng" Xã Nghĩa nhân quyền,
Tự chủ…tự quyết là quyền dân tộc,
Tự-Do dân lập không cần Việt Gian,

 xox

Đón gió trở cờ Việt Gian bán nước,
Ngồi trước ăn trên máu ruột người dân,
Khi nguy biến co giò chạy trước,
Lúc địch hết thời vổ ngực xưng tên,
Giả hàng cứu nước tưởng là thượng sách,
Đầu hàng Cộng Sản bản chất Việt Gian,
Đánh giặc bằng mồm phản ơn chiến sĩ;?
Đâm lưng chiến sĩ núp bóng hậu phương,
Cải tạo ngồi tù bởi phường vô loại,
Ngày nay vênh váo...hòa bình trước dân,

xox

Súng gẫy tan hàng cũng vì bạn Mỹ,
Phản Tự-Do khi Hà-Nội đầu hàng [73]
Để cho giặc Cộng trở Tay chiến thắng [75]
Biển Đông nhuộm máu…xác phơi nhà tù,
Mỹ trở lại, kéo thêm… bọn phản quốc…;
Cấu kết Cộng thù định hướng quyền dân,
Hô hào Dân Chủ đở quê phản bội...
Lợi quyền… cậy thế quyền lực Cộng chia,
Tự-Do cái giá máu xươmg dân tộc,
Đâu cho những kẽ "Hòa Bình Trước Dân"
Nghe tin Mỹ đến Saigon phấn khởi,
Cụ già, bà lão ánh mắt biết vui,
Xe ôm vé số...lao-công quét rác
Công nhân nhà máy tự sướng ngừng Tay,
Say sưa rượu uống đêm tàn tới sáng,
Quên kiếp Cộng Nô say cuộc đổi đời,
Lắm kẽ bạc tiền bên bàn tiệc rượu,
Trầm tư suy nghĩ, bia-rượu vơi nhiều...
Rồi đây đến lúc"có vay...có trả..."
Cái gì của dân phải trả lại dân,

xox

Hòa bình như kiểu xin cho Cộng Sản,
Công đâu lội biển về ...làm Cộng Nô;

Kiếm chút lợi quyền…đỉnh-chung kẽ sĩ,
Quên mất thù-chung sắp mất nước nhà,
Hoàng-Trường-Sa mất ...dầu khí cũng mất,
Âm mưu Trung -Mỹ xâu xé Việt Nam,
Việt Gian…Việt Cộng không ai chiến thắng,
Tự mình xỏ mũi ...Trung Quốc dẫn đi;
Cả hai con rối không quyền tự quyết?
Tự-Do này… chiến bại thật là đau,

 

Huỳnh-Mai
[Hòa Bình...Trước Dân]  

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)