Trang Thơ Văn

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Đổi Đời

Nhờ ơn bác đảng đổi đời
Vàng thau lẫn lộn rả rời phân minh
Nhờ ơn bác đảng quang vinh
Tự do, độc lập mặc tình thở than
Nhờ ơn bác đảng huy hoàng
Người dân làm chủ: tìm đàng vượt biên
Nhờ ơn bác đảng hùng thiêng
Đào mồ, cuốc mả tổ tiên, ông bà
Nhờ ơn bác đảng cao xa
Lê nin, Mao, Mác vào ra vái dài
Nhờ ơn bác đảng trăm tai
I tờ chủ tịch, nhân tài mọt gông
Nhờ ơn bác đảng khoan hồng
Mù, điên, điếc, liệt, răng long, bạc đầu
Nhờ ơn bác đảng tiến mau
Nhà thương, trường học áo áo tan hoang
Nhờ ơn bác đảng vẽ vang
Nghĩa vụ quốc tế xương tan chất chồng
Nhờ ơn bác đảng chuyên hồng
Tay ôm túi bạc, tay bồng em xinh
Nhờ ơn bác đảng chính liêm
Nhà xe hóa giá, vàng tìm chỗ chôn
Nhờ ơn bác đảng chí công
Luật rừng làm chuẩn: Cùm gông ngục tù
Nhờ ơn bác đảng vô tư
Mười ba lý lịch, văn thư xa gần
Nhờ ơn bác đảng kiệm cần
Xài đồ mác ngoại, mặc dân ăn mày
Nhờ ơn bác đảng cao dày
Chuồng sâu, lộng kiến ngày ngày bác ngơi
Nhờ ơn bác đảng đổi đời
Người người sáng mắt dạo chơi thiên đàng

Bình Dương
Nguyễn Thị Ngoan
(Tháng Tư Đổi Đời )
6/4/2012

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)