Danh Tướng Lịch Sử Việt Nam - Lịch Sử Quân-Sử Việt-Nam

Lịch-Sử Quân-Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai - Thơ Văn

Chiêu-Văn Đồng-Tử Trần-Nhật-Duật

Quê Hương

Lĩnh Nam xưa ở đời Trần
Đệ Lục hoàng tử con Trần Thái Tông
Sinh ra từ thưở lọt lòng
Chiêu Văn Đồng Tử chữ nằm trên tay

Ngày xưa buồn chán Bồng Lai
Trời ban thiên chiếu hạ phàm nhân gian
Cứu dân đói khổ lầm than
Làm cho Nam quốc vẻ vang Tiên Rồng

Thuộc phong tục của từng vùng
Mặt mày như ngọc bạch bào thanh tao
Hai lần tiếp sứ Nguyên trào
Vì vua thuyết phục tướng Tào hàng Nam

Tiết Hùng cùng tướng Triệu Trung
Trở thành môn khách luận bàn hùng binh
Ngày đêm múa hát tư dinh
Vũ y trắng khoác áo lông mượt mà

Trịnh Giác Mật dấy bất hòa
Đà Giang nổi loạn cát hùng một phương
Triều đình nhờ Chiêu Văn Vương
Sai ngài dẹp loạn Đà Giang phía ngoài

Nhật Duật được phép trổ tài
Hứa không tổn thất máu đào, mũi gươm
Tiểu đồng yếu ớt hai tên
Theo hầu Nhật Duật dấn thân ngọc ngà

Giác Mật cho nổi tù và
Phô trương thanh thế buột ngài khiếp uy
Kiếm cung tả hữu phục quỳ
Chỉ chờ lệnh tiễn phóng vào Chiêu Văn

Sáu mươi là thớt voi thần
Đợi chờ giày xéo Chiêu Văn tan tành
Nhưng ngài chỉ đứng cười thầm
Một mình một ngựa đi vào điềm nhiên

Giác Mật mời đến hàn huyên
Thức ăn bày biện mời người tự nhiên
Nhật Duật bèn nhập tiệc liền
Xắn tay ăn bóc, mũi dùng tửu bôi

Lâu la Giác Mật theo coi
Hoan hô Nhật Duật làm người man di
Mời anh hùng hãy thuận quy
Về triều làm tướng, vàng này xin dâng

Nể lời mời của Chiêu Văn
Trịnh đem gia quyến sống trong cung hoàng
Cùng ngài kết bạn kim lang
Nhận con Giác Mật cho làm nghĩa nhi

Ơn dài Giác Mật xin ghi
Theo chân Nhật Duật phá Hàm Tử Quan
Tửu kế vườn trống nhà không
Dưới Hà Giang lạnh cắm cờ nghi binh

Theo ngài là tướng Tiết Hùng
Đích thân Nhật Duật bạch bào thanh tao
Mơ hồ đứng tựa vườn hoa
Cùng vài mỹ nữ giữa sương mơ màng

Giặc rằng ngài chẳng người phàm
Tưởng tiên hạ thế ngỡ ngàng dung nhan
Đầu hàng kết bạn thâm giao
Buông đao xóa hận kết giao kim bằng

Cùng với tướng Hoài Văn Hầu
Liệt Hầu Nguyễn Khoái cùng ngài xuất binh
Đánh cho Nam quốc thái bình
Từ đây Nhật Duật không cần lo toan

Thảnh thơi du ngoạn Lĩnh Nam
Cưỡi voi chiêm ngưỡng thăm nom Đồ Bàn
Giúp vua giữ mối giao hòa
Chiêm Thành - Nam quốc một lòng giúp nhau

Trời cho dứt nợ trần gian
Bảy mươi lăm tuổi qui tiên thiên đàng
Vua phong tên của thúc hoàng
Thái Sư Tá Thánh muôn đời vẻ vang

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)