Trang Thơ Văn

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Bia Đời

Cám ơn xiềng xích ngục tù
Vào tù mới biết _ bạn thù ra sao
Áo tù lộ mặt anh hào
Đốn hèn hiện rõ kẻ nào trọng khinh

Bấy lâu những tưởng Anh hùng
Đổi đời hèn hạ _khom lưng cúi lòn
Rừng sâu thăm thẳm núi non
Sáng đầy tối đọa hao mòn tấm thân

Lại thêm thằng ác bất nhân
Antena , đấu tố khổ thân bạn Tù
Hỏi ai sinh giống “bú dù”
Tham sống sợ chết thân tù hại nhau

Anh em cùng tuyến ngày nào
Cúi đầu _tôi mọi nghìn sau BIA ĐỜI!!!

MẶCKHÁCH @ Quân-Sự Việt-Nam

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)