Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

Thần Việt Điện_Thập Đại Thần Tướng Việt Nam thời cận đại 

vietnam, viet nam, cờ việt nam,

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
http://www.vnmilitaryhistory.info

Mười Tám Vị Tướng Thần Lớn Của Việt-Nam - Thập Bát Đại Thần Tướng Việt Nam thời cận đại (Bảng số một)

Điện Thần Việt tôn thờ chư tướng thần
Sinh ra là Tướng chết đi thành thần
Thế, Đông, Ân, Thanh, Đạt, Vinh, Thà, Phúc, Tùng, Thông, Hiếu, Long, Phú, Vỹ, Hai, Hưng, Nam, Cẩn
Ngàn năm sau ghi nhớ gương anh hào.


Trúc Lâm Lê An Bình sưu khảo; Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc hiệu đính năm 2011; 10-2013; 01-2014; 09, 10-2014. (trích Thần Việt Điện tức Tân U Linh Việt Điện)

Tiếp tục sự vinh danh, tưởng-niệm những anh-hùng đã dày công trong công cuộc kháng chiến chống quân Trung cộng, Việt cộng xâm lược Việt-Nam từ những năm 1946-1975, đồng thời nhân dịp tưởng niệm 42 năm trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa; 42 năm ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa dựng ngọn cờ vàng trên cổ thành Đinh-công-Tráng 16-09-1972_16-09-2014 ; cũng như lần giỗ thứ 42 ngày anh-hùng Lê-đức-Đạt nguyên đại tá tư lịnh Sư Đoàn 22 Bộ Binh Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa tuẫn-quốc trên chiến trường Kontum ngày 24-04-1972; Anh-hùng phi công Trần-thế-Vinh, nguyên đại úy phi tuần trưởng A-1 thuộc phi đoàn 518 Phi Long Không quân VNCH gẫy cánh trên vòm trời cao nguyên ngày 09-04-1972.

Và nhân dịp tưởng-niệm 39 hy sinh vì nước của các Anh-hùng Nguyễn-xuân-Phúc nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 369, Đỗ-hữu-Tùng nguyên Lữ đoàn phó Lữ đoàn 369 Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH tuẫn-quốc ngày 29-03-1975; Anh-hùng Nguyễn-hữu-Thông nguyên Đại tá Trung Ðoàn Trưởng Trung Ðoàn 42, Sư Ðoàn 22 Bộ Binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tuẫn-quốc ngày 01-04-1975; Anh-hùng Nguyễn-văn-Long nguyên Trung tá Chánh-Sở Tư-Pháp, Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa tuẫn-quốc ngày 30-04-1975.

Sự sắp xếp theo thứ tự là căn cứ vào ngày, giờ tuẫn-quốc của các vị anh-hùng, anh thư, thần tướng, thiên tài. Đồng thời, những vị anh-hùng, thần tướng, thiên tài được tôn xưng trước đây cần phải sắp xếp lại.

Hội Sử-Học Việt-Nam trân trọng tôn vinh, tôn xưng:

Anh-hùng Trình-minh-Thế, nguyên Trung tướng Quân Đội Quốc Gia Việt Nam: là đệ nhất đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Phan-quang- Đông, nguyên Giám Đốc Sở Nghiên Cứu Địa Lý Việt-Nam Cộng-Hòa: là đệ nhị đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Trương-quang-Ân, nguyên Chuẩn tướng tư lịnh Sư đoàn 23 Bộ-Binh, Quân-Đoàn II Quân Khu II Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa; Anh-thư Dương-thị-Thanh, nguyên Chuẩn úy phục vụ tại Tổng Y Viện Cộng-Hòa: là đệ tam đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Nguyễn-viết-Thanh, nguyên Trung tướng tư lịnh Quân đoàn IV quân khu IV QLVNCH: là đệ tứ đại thần tướng Việt Nam;

Anh-hùng Lê-đức-Đạt, nguyên đại tá tư lịnh Sư Đoàn 22 Bộ Binh, Quân-Đoàn II Quân Khu II Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa: là đệ ngũ đại thần tướng Việt Nam;

Anh-hùng Trần-thế-Vinh, nguyên đại úy phi tuần trưởng A-1 thuộc phi đoàn 518 Phi Long Không quân VNCH: là đệ lục đại thần tướng Việt Nam;

Anh-hùng Ngụy-văn-Thà, nguyên thiếu tá hạm trưởng HQ10 Hải quân Việt-Nam Cộng-Hòa: là đệ thất đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Nguyễn-xuân-Phúc, nguyên trung tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 147 Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH: là đệ bát đại thần tướng Việt Nam;

Anh-hùng Đỗ-hữu-Tùng, nguyên trung tá Lữ đoàn phó Lữ đoàn 147 Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH: là đệ cửu đại thần tướng Việt Nam;

Anh-hùng Nguyễn-hữu-Thông, nguyên đại tá Trung Ðoàn Trưởng Trung Ðoàn 42, Sư Ðoàn 22 Bộ Binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa: là đệ thập đại thần tướng Việt Nam;

Anh-hùng Nguyễn-văn-Hiếu, đại tướng, thiếu tướng tư lịnh phó Quân đoàn III quân khu III QLVNCH: là đệ thập nhất đại thần tướng, thiên tài quân sự Việt Nam;

Anh-hùng Nguyễn-văn-Long, nguyên Trung tá Chánh Sở Tư-Pháp, Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa: là đệ thập nhị đại thần tướng Việt Nam;

Anh-hùng Phạm-văn-Phú, nguyên thiếu tướng tư lịnh Quân đoàn II Quân Khu II QLVNCH: là đệ thập tam đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Lê Nguyên Vỹ, nguyên chuẩn tướng tư lịnh Sư đoàn 5 Bộ binh Quân đoàn III quân khu III QLVNCH: là đệ thập tứ đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Trần Văn Hai, nguyên chuẩn tướng tư lịnh Sư đoàn 7 Bộ binh Quân đoàn IV quân khu IV QLVNCH: là đệ thập ngủ đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Lê Văn Hưng, nguyên thiếu tướng tư lịnh phó Quân đoàn IV quân khu IV QLVNCH: là đệ thập lục đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Nguyễn Khoa Nam, nguyên thiếu tướng tư lịnh Quân đoàn IV quân khu IV QLVNCH: là đệ thập thất đại thần tướng Việt-Nam;

Anh-hùng Hồ-ngọc-Cẩn, nguyên đại tá tỉnh trưởng Chương-Thiện kiêm tiểu khu trưởng tiểu khu Chương-Thiện Quân đoàn IV quân khu IV QLVNCH; là đệ thập bát đại thần tướng Việt-Nam;

Danh tánh, thần tích của chư vị anh-hùng, thần tướng, thiên tài nêu trên được ghi vào Thần Việt Điện 2010 Tân U Linh Việt Điện. Đồng thời, danh sách chư vị anh-hùng, tướng thần, thiên tài quân sự này cũng như các anh-hùng, tử sĩ, những người có công với chính nghĩa quốc gia dân tộc sẽ được trang trọng ghi chép vào Tự-điển Danh Nhân của Việt-Nam hiện đang biên tập.

Di Ảnh Mười Tám Vị Tướng Thần Lớn Của Việt Nam Thời Cận Đại

quan su viet nam, quân sự việt nam, danh tưóng lịch sử  việt nam, 18 vị tướng thần lớn của việt nam thời cận đại

Liên Âu tháng 09 ngày 16 năm 2014, Việt lịch 4893

Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

Sự Tích Thập Bát Đại Thần Tướng, Thiên tài Quân Sự Việt Nam Thời Cận Đại:

1/ Thần tướng Trình Minh Thế (1922 - 1955)

2/ Thần tướng Phan-quang-Đông (1929-1964)

3/ Thần tướng Trương Quang Ân, Dương-thị-Thanh (1932 - 1968; 1931-1968)

4/ Thần tướng Nguyễn Viết Thanh (1930 - 1970)

5/ Thần tướng Lê-đức-Đạt (? - 1972)

6/ Thần tướng Trần-thế-Vinh (1946-1972)

7/ Thần tướng Nguỵ-văn-Thà (1943-1974)

8/ Thần tướng Nguyễn-xuân-Phúc (1938 - 1975)

9/ Thần tướng Đỗ-hữu-Tùng (? - 1975)

10/ Thần tướng Nguyễn-hữu-Thông (1937 - 1975)

11/ Thần tướng, Thiên tài quân sự Nguyễn-văn-Hiếu (1929-1975)

12/ Thần tướng Nguyễn-văn-Long (1919 - 1975)

13/ Thần tướng Phạm Văn Phú (1929 - 1975)

14/ Thần tướng Lê Nguyên Vỹ (1933 - 1975)

15/ Thần tướng Trần Văn Hai (1929 - 1975)

16/ Thần tướng Lê Văn Hưng (1933 - 1975)

17/ Thần tướng Nguyễn Khoa Nam (1927 - 1975)

18/ Thần tướng Hồ-ngọc-Cẩn (1938-1975)

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)