Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Lịch Sử Quân Sự Việt Nam

Quân Sự Việt Nam : Hành Quân Lam Sơn 719 Hạ Lào 1971

 

Tổng Kết Thiệt Hại Trong Năm 1971:

Việt-Nam Cộng-Hòa: 22,738 tử thương, 60,939 bị thương.

Hoa-Kỳ: 2,349 tử thương, 8,936 bị thương.

Quân đội Bắc Việt: 98,094 tử thương.

(Charles T. Kamps, Jr., "History Of The Vietnam War", tr.165).

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)