Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Việt-Nam Cộng-Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Là Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

Quân-Sử Không-Quân

Tổ-Quốc Không Gian

bộ tư lịnh không quân việt nam cộng hòa

Trên Vòm Trời Lửa Đạn

không quân việt nam

Tập sách gồm những bài viết về những phi vụ đẫm máu nhất trong giai đoạn chiến tranh 

Việt Nam lên đến cao độ, cũng như những chuyện vui buồn bên lề của một 

Hoa Tiêu Trực Thăng Võ Trang thuộc Phi Đoàn 215 Thần Tượng, 

Không Đoàn 62 Chiến Thuật, Sư Đoàn II. Sách dày trên

bốn trăm trang được trình bày mỹ thuật 

với nhiều hình ảnh màu 

và đen trắng.

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)