Quân Sự Thời Việt Nam Cộng Sản                   

Trận Chiến Tranh Biên Giới Trung-Việt Lần Thứ Hai: 1984-1989

Cộng sản Việt Nam Giấu Nhẹm Việc Mất Núi Lão Sơn Với Dân Tộc Việt Nam

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bách Việt Nhân

Làm thế nào để bán 3700 tử sĩ ??? (bài 2)

...

July 12, Enemy Counter Attack.

Ngày 12 tháng 7 năm 1984, ngày khai tử của 3700 quân CSVN

After June 11, we have learn our lesson. All tubes were under my command. The 82mm mortar is under Btn command. 100mm mortars were dig in and under my direct command. 12 artillery companies, including 4 tank companies were divided to each troop. The added firepower were directed to routes of most likely enemy advance. Those paths were divided up. Each coy is in charge a selection of the path. Two companies will fire at the main road to slow down the enemy advance. Three MRL companies were stationed in 152 high ground. One of them will be command by Li Hai-Ren. The code name for firing was Wild Boar.

Tạm dịch:

"....Mọi khẩu pháo: 82mm, 100mm, đại đội pháo 12 đều nằm dưới quyền chỉ huy của tôi..."Điều nầy cho thấy vị trung đoàn trưởng nầy có toàn quyền quyết định về phương thức, kỷ thuật pháo binh.

We knew what the attacking enemy units were by July 12. Our guess were the VN 356th Div's two Regt, one Regt from the 316th Div, and 6 other independent regts will take part.

Tạm dịch:

"....Chúng tôi đã biết những đơn vị nào sẽ đương đầu với chúng tôi ngày 12 tháng 7 năm 1984. Những vị khách của chúng tôi tôi gồm 2 trung đoàn thuộc sư đoàn 356, 1 trung đoàn thuộc sư đoàn 316 và 6 trung đoàn độc lập (đặc nhiệm) khác sẽ tham gia trận chiến...."Làm thế nào vị trung đoàn trưởng pháo binh nầy lại có khả năng tình báo biết rõ từng đơn vị CSVN sẽ tham gia trận chiến vào ngày 12 tháng 7 năm 1984???

We also predicated the enemy will attack at 0500. At 0000, we had 2.5 times of normal ammo ready for our artillery. 0300, HQ give out 3 locations and ordered 3 arty companies to fire at them randomly.

Tạm dịch:

"...Chúng tôi cũng đã biết trước kẻ địch sẽ tấn công lúc 05 giờ 00 sáng. Vào khoảng 12 giờ, nửa đêm, chúng tôi đã có cấp số đạn gấp 2.5 lần số lượng đạn bình thường cho những đơn vị pháo của chúng tôi. Vào lúc 3 giờ 00 sáng, bộ tư lệnh ra lệnh cho chúng tôi bắn vào 3 tọa độ đã định sẳn một cách ngẫu nhiên, tình cờ...."Đến đây chúng ta lại thấy rõ ràng là vị trung đoàn trưởng pháo binh nầy lại thi hành lệnh bắn từ bộ tư lệnh chỉ huy tại Nam Ninh, mà không do từ các toán tiền tiêu.

Tại sao lệnh bắn lại xuất phát từ bộ tư lệnh Nam Ninh mà không xuất phát từ những đơn vị tiền tiêu tại chiến trường??? Không lẽ bộ tư lệnh Nam Ninh có cả mắt thần, nhìn xa ngàn dậm???.

Lúc bấy giờ vệ tinh tình báo của TC chưa có khả năng đó, thế thì ai đã cung cấp tin nầy cho bộ tư lệnh tại Nam Ninh ???. Có lẽ quý đọc giả cũng đã có được khái niệm là nguồn tin tình báo phải phát xuất từ bộ chính tri. CSVN.

After the fire salvo, I spoke to the infantry Regt commander Chang Yo-Hop. I asked him if he was the enemy commander where would be the most likely area to attack? He pointed out to the a 300 meter clearing to the north of the rive.I agreed with him and order 6 arty companies to target 1000 meters around that area. I reported this decision to the arty command. The vice Div commander gave me the go ahead. I ordered the guns to fire a salvo every 10 minutes. After the second salvo, nothing seem to happen &((&@)! (deleted Chinese dirty words). I order flares to fire and the result was nothing. Wasted ammo. HQ ordered us to stand down. It is after 0300, many troops went directly to sleep.

Only later that we have found out the VN attacking force was only 500 meters away from our line. Two VN Btn commanders were kill on the spot. Even without their commanders the VN troops did not give out their position. Even their wounded did not scream. They quickly move the wounded out of the area after the flare went down. Their discipline was unbelievable.0500, all hell broke lose. Fire fights happened at all points. We also got our first POW at this point after had causing heavy casualties on the enemy. From the POWs, we had found out what happened in earlier evens. The enemy force was so discipline that they launched their attack by following the time table even without their Btn commanders. The enemy also did an excellent job in avoided detection. They did not even use any wireless communications before their assault.

Once the enemy started the attack, the front called for fire support. I was worry about hitting our own men. HQ reminded me to shield off the front line by firing at the second wave. The first wave of attack was usually only a coy strength. Where as the rear could be a whole Regt supporting it. Our MRL fire 13 salvos nonstop. In ađition to 85mm howitzer, 100mm mortar, 152mm howitzer had also joined the fire support.

Tạm dịch:

".. Bộ tư lệnh đã nhắc tôi làm hàng rào pháo bằng cách bắn vào đợt xung phong thứ nhì..."Lại một lần nửa vị trung đoàn trưởng nầy lại nhận lệnh từ bộ tư lệnh Nam Ninh bắn vào đợt xung phong thứ nhì của CSVN. Làm sao bộ tư lệnh Nam Ninh lại hiểu tình trạng chiến trường một cách thấu đáo như thế ???

We fire 200 meter ahead of the front at six points. From left to right and back to the left again. Our artillery fires created a firewall around our front. We killed many enemies and some of our tubes were growing bright red. That day, our Regt fired over 10,000 rounds.

Tạm dịch:

"...Chúng tôi đã bắn vào 6 tọa độ với khoảng cách 200 thước trước trận tuyến. Bắn từ trái sang phải và ngược lại. Những pháo đội của chúng tôi đã xây thành tường lửa trước phòng tuyến. Chúng tôi đã giết không biết bao nhiêu là kẻ thù và các nòng súng của các pháo đội đều đỏ rực lên. Ngày đó trung đoàn pháo của chúng tôi đã bắn trên mười ngàn viên đạn (10,000 rounds)..."

1, 2, 3, 4, 5, 6Quân Sử Việt Nam (Top)