Lịch Sử Của Việt Nam

Đây không phải là những người nghèo, họ là Chủ của đất nước VN dưới chế độ Đảng  ( cướp ) lãnh đạo, nhà nước quản lý ( thu lượm sạch bách ), Nhân Dân làm Chủ.

Người nghèo ở Việt Nam
"Ảnh không lời"

1, 2, 3, 4

...

les enfants du vietnam

unicef

1, 2, 3, 4

Quân Sử Việt Nam (Top)