Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Ngàn Năm Thành Thăng Long

Quân Sự Việt Nam Nhà Trần  

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
http://www.vnmilitaryhistory.info/

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam Trần Hưng Đạo

(hay Chân Dung Đức Thánh Trần)

quân sự việt nam, Đức Thánh Trần

Thiên tài quân sự Trần Hưng Đạo 

1, 2

Vĩnh Nhất Tâm

...

Trước lúc Hưng Đạo Vương lâm chung đã để lại cho hậu thế những lời vàng ngọc cuối cùng về thế giữ nước, được sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục trân trọng ghi lại:

 “Trước đây Quốc Tuấn bị bệnh, nhà vua ( chỉ Trần Anh Tông) thân đến nhà riêng thăm viếng và hỏi rằng:

-Nếu có sự không lành xãy ra, mà quân Nguyên lại sang xâm lấn thì chống cự bằng cách gì ?

Quốc Tuấn thưa:

- Ngày trước  Triệu Võ  (chỉ Triệu  Đà) dựng nước,  vua nhà Hán sai quân sang đánh,  bây giờ, dân thì phá hết hoa màu ở đồng nội, quân thì kéo sang, dùng đỏan binh tập hậu mà đánh phá châu Khâm, châu Liêm và châu Trường Sa. Đó là một thời kỳ. Đến đời nhà Đinh, nhà Lê thì dùng người hiền tài. Lúc ấy phương Nam đang mạnh, phương Bắc đang suy, trên dưới một dạ, dân không có lòng ly tán, đắp thành Bình Lỗ mà phá được quân Tống. Đó cũng là một thời kỳ. Nhà Lý dựng cơ nghiệp, người nhà Tống sang xâm lấn. Lúc ấy, Lý Thường Kiệt đánh châu Khâm, châu Liêm, nhiều phen đánh đến tận Mai Lĩnh, ấy là có thế lực mạnh. Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt đánh phá bao vây. Lúc ấy, vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước ra sức nên giặc phải chịu bó tay. Đấy là lòng trời xuôi khiến.

Quân giặc cậy vào trường trận, ta cậy ở đoản binh, đem đoản binh chống trường trận là việc thường dùng trong binh pháp. Nhưng cần phải cân nhắc cho kĩ, giả sử quân giặc tràn sang như gió như lửa thì có thể chống cự được, nếu giặc dùng cách chiếm cứ dần như tằm ăn dâu, không vơ vét của dân , không mong đánh được ngay thì mình phải dùng tướng giỏi, xem tình thế biến chuyển như người đánh cờ, tùy cơ mà ứng biến cho đúng, làm thế nào thu hút được binh lính như cha con một nhà thì mới có thể chiến thắng được. Vả lại phải khoan sức dân làm kế rễ sâu gốc vững, ấy mới là thượng sách, không có gì hơn được.

Vua phục lời của Quốc Tuấn là đúng”.

Đã một lòng vì Dân Nước, thì tình thương dân và yêu nước lúc nào cũng cánh canh bên lòng của những bậc ái quốc. Trước khi lâm chung Ngài đã để lại cho vị Hoàng-đế Trần Anh Tông một chiến sách giữ Nước. Nhưng với ngần ấy mẫu giai thoại về Ngài so với cả một kho tàng văn hóa và sử liệu đối với một nước có một nền văn hiến lâu đời, thì thật là qúa  ít ỏi lắm thay!

  Vĩnh Nhất Tâm

Sách đọc:

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Việt Sử Toàn Thư  và Việt Sử Tân Biên của Phạm Văn-Sơn.

1, 2

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)