Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Ngàn Năm Thành Thăng Long

Thăng Long Xưa Hà Nội Nay

ngàn năm thăng long, lịch sử việt nam

Trẩn Nhu

Nguồn: quanvan.net

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

lịch sử việt nam

CHƯƠNG VII: Bốn ngàn năm tranh đấu chống văn hóa nô dịch để bảo tồn văn hóa Việt Nam

...

Các cuộc Khởi nghĩa.

1- Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (40-43)

2- Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu (248)

Lý Bí lập nước Vạn Xuân (Sau khi chiến thắng quân nhà Lương vào mùa Xuân, Tháng 2 năm 544) Lý Bí chính thức lên ngôi Hoàng Ðế. Ðặt Quốc Hiệu là Vạn Xuân mong xã tắc được lâu bền muôn đời.

Những cuộc khởi nghĩa dành nền độc lập vẫn tiếp tục:

- Cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Tiên, Ðịnh Kiến năm 687.

- Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan 722.

- Cuộc khởi nghĩa của Dương Thanh 811-820.

Ðến thời kỳ xác lập nền độc lập hoàn toàn năm 906-938. Với chiến thắng Bạch Ðằng nước ta đã trở thành một quốc gia độc lập hùng mạnh. Sau chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng vương hiệu năm 939, thực sự đã khôi phục nền độc lập và chủ quyền quốc gia, chấm dứt 10 thế kỷ Bắc thuộc. Sử cũ ghi: "Ngô Vương Quyền nối lại ngôi quốc thống. Năm sau Ngô Quyền mất (944) các con của Ngô Quyền, Xương Ngập, Xương Văn, không đủ uy tín và sức mạnh để duy trì chính quyền. Sau khi Xương Ngập chết (954) và Xương Văn chết (965) triều đình nhà Ngô thực tế không còn tồn tại, đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn, mỗi tướng lãnh chiếm cứ một vùng, đánh lẫn nhau. Sử gọi là "loạn 12 sứ quân".

Đến khi nhà Ngô mất rồi. Đinh Bộ Lĩnh khuất phục được sứ quân Phạm Phòng Ái, phá được Đỗ Đông của Đỗ Cảnh Thạc, từ đó đánh đâu được đấy. Cho nên dân chúng tôn là Vạn Thắng Vương, chỉ trong một năm mà Vương bình dẹp được các sứ quân và lập nghiệp đế.

Năm Mậu Thìn (968), Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt đóng đô ở Hoa Lư.

Năm 979, nội bộ triều đình lục đục, Đinh Tiên Hoàng và con trưởng là Đinh Liêu bị giết hại, Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi, các tướng trong triều chia thành 2 phe đánh lẫn nhau. Ở Trung Quốc nhà Bắc Tống thống nhất Trung Hoa.

Khi Bắc Tống mới thành lập, trên lãnh thổ Trung Hoa còn nhiều nước nhỏ cát cứ và vùng đất đai ở phía Bắc Hoàng Hà đang bị nước Liêu chiếm. Chính sách của Bắc Tống là tiêu diệt các lực lượng cát cứ trước rồi sau mới giải quyết vấn đề Bắc Hoàng Hà với Liêu.

Trong vòng gần hai chục năm, Bắc Tống đã lần lượt tiêu diệt Nam Bình (963), Hậu Thục (965), Nam Hán (971), Nam Ðường (975), Ngô Việt (978), Bắc Hán (979). Tình trạng chia cắt Ngũ đại thập quốc đến đây chấm dứt.

Nhà Tống lại lăm le xâm lược nước ta. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn sau khi tiêu diệt đinh điền, Nguyễn Bạc, Phạm Hạp, đã nắm trọn quyền bính. Năm 980, trước sự đe dọa xâm lược của nhà Tống, được sự ủng hộ và suy tôn của Dương Thái Hậu (mẹ Đinh Toàn) và các quan trong triều, tôn Lê Hoàn lên ngôi (Lê Đại Hành) chuẩn bị kháng chiến, đúng vậy, cuối năm 980 quân Tống ồ ạt xâm lược nước ta, bằng cả hai đường bộ và thủy nhưng cả quân thủy, quân bộ đều bị quân ta đánh bại hoàn toàn. Chủ tướng Nhân Hầu bị giết, quân Tống tan rã.

Hơn một ngàn năm, thật não nề!
Xuống biển mò trai, tìm ngọc quý;
Lên rừng bẻ quế, kiếm sừng tê.
Sưu cao, thế vợ làm nô lệ!
Thuế nặng, cầm con chịu ở thuê!
Tan cửa, nát nhà bao thống khổ!
Hán triều tan ác, nghĩ mà ghê!
(Thơ Trần Quốc Hương)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42Quân Sử Việt Nam (TOP)