Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Ngàn Năm Thành Thăng Long

Quân Sự Việt Nam Thời Lý Nam Đế 

Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo, Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc hiệu đính

Lý Nam Đế (503 – 548) là một vị vua Việt Nam, người đã sáng lập nhà tiền Lý năm 544 và đặt quốc hiệu là Vạn Xuân sau khi đánh đuổi quân Tàu xâm lược.

Ông tên thật là Lý Bí, còn gọi là Lý Bôn, người làng Thái Bình, phủ Long Hưng, Việt Nam (khoảng Thạch Thất và thành phố Sơn Tây, Hà Nội). Lên ngôi xưng Nam Việt Đế tháng giêng năm 544, đặt niên hiệu là Thiên Đức (đức trời). Nam Việt Đế hay Lý Nam Đế nhân nền cũ của chùa An trì của triều Hồng Bàng, dựng lên một ngôi chùa mới có tên Khai quốc.

Trong đời Lý Nam Đế có  binh nhà Lương sang xâm chiếm nước ta, vua sai Triệu Quang Phục làm tướng đem binh ngăn giữ. Quang Phục chỉ huy một đoàn binh mai phục ở trong đầm, sâu rộng bùn lầy khó tiến lui. Quang Phục chèo  thuyền độc mộc qua lại thuận tiện, thường nhân đêm tối, đột xuất đánh phá cướp lấy lương thực, làm kế giữ lâu cho đối phương mệt. Ba bốn năm trường giặc không đánh được. Bá Tiên than rằng:

- Đời xưa gọi là đầm nhất dạ thăng thiên, ngày nay lại là cái đầm nhất dạ đạo kiếp.

Gặp lúc Hầu Cảnh tác loạn bên Trung Hoa, vua Lương triệu Bá Tiên về, ủy quyền cho tỳ tướng Dương Sằn thống lĩnh quần chúng.

Quang Phục trai giới thiết đàn ở trong đầm, đốt hương cầu đảo. Thoát thấy thần nhân cỡi rồng giáng xuống giữa đầm, bảo Quang Phục rằng:

- Ta lên trời nhưng linh dị còn ở đây, người có lòng thành cầu đảo, ta đến để giúp bình loạn tặc.

Rồi cởi vuốt rồng đưa cho Quang Phục bảo giắt vào đâu mâu, hễ đánh đâu là được đó. Nói đoạn lại bay lên trời. Quang Phục y như lời dặn đem binh đột kích, binh Lương đại bại, chém được tướng Dương Sầm ở trận tiền, binh Lương lui chạy.

Quang Phục nghe tin Nam Đế mất, bèn tự lập lên làm Triệu Vương, đóng đô ở quận Vũ Ninh núi Trâu Sơn.

Lý Nam đế ở ngôi 5 năm (544-548), thọ 46 tuổi.

Quân Sử Việt Nam (TOP)