Lịch Sử Quân Sử Việt Nam - Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Đầu

Quân Sự Việt Nam Thời Bà Triệu

1, 2

Nguồn: Wikipedia, Trần Phạm Vũ, Vĩnh Nhất-Tâm, Trúc Lâm Lê An Bình, Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

đền thờ Bà Triệu

Đền thờ Bà Triệu ở Hậu Lộc Thanh Hóa, nguồn: wikipedia.org

...

Văn thơ về Bà Triệu

trong dân gian Việt Nam

Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho đến nay vẫn còn lưu truyền nhiều truyền thuyết về thời kỳ bà chuẩn bị khởi nghĩa chống giặc Ngô. Đó là chuyện "Bà Triệu thu phục được con voi trắng một ngà", chuyện "Đá biết nói" rao truyền lời thần nhân mách bảo từ trên núi Quan Yên.

Ru con con ngủ cho lành
Để mẹ gánh nước rửa bành cho voi
Muốn coi, lên núi mà coi
Có bà Triệu tướng cưỡi voi, đánh cồng

TRIỆU TRINH NƯƠNG

Phương Nam, nữ kiệt lưu danh thế
Sau trước lừng vang khắp núi sông
Việt, Hán: hai trời riêng quốc thể
Trưng Vương khởi nghiệp nối vua Hùng.

Anh thư vung kiếm trên voi trắng
Tiếp bước tiền nhân...rạng giống dòng.
Khiến giặc Ðông Ngô từng hốt hoảng
Thuyền quyên gái Việt: Triệu Trinh Nương.

Hy sinh vì nước, lưu muôn thuở
Tô điểm sơn hà một cõi riêng.
Lạc Việt muôn đời luôn ngưỡng mộ
Ngàn sau con cháu...dễ ai quên!


Vĩnh Nhất-Tâm 30-4-2000 (Thi tập Cõi Lòng)

Chú thích: Trúc Lâm Lê An Bình xin phép cụ Cử Ngẫu Trì Trịnh Đình Rư sửa câu "Vú dài ba thước" khi đề cập đến Bà Triệu Trinh Nương thành "Là người chất phác. Do bởi bà xuất thân là nông gia " . Bài thơ trên đã được sửa chữ hai lần.

1, 2

Quân Sử Việt Nam (TOP)