Lịch Sử Quân-Sử Việt-Nam

Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Thời Dựng Nước - Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Một Ngàn Năm Đầu - Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Quân Dân Việt Nam Chống Tây Xâm

OAN HỒN

Vĩnh Nhất Tâm

Biết bao nhiêu triệu oan hồn  
Hồn còn vất vưỡng giữa dòng biển Ðông
Nhà tù, biên giới, ven sông
Ðường rừng chạy giặc, kẻ còn người không
Biết bao số phận má hồng!
Văn minh bác đảng “gả” chồng ngoại bang
Thế tình còn lắm gian ngoan
Trừ khi Cộng phỉ không còn vãng lai
Trải qua mấy chục năm nay
“Ðại đồng” đau khổ! Ðúng là giả nhân!.

4-2003 (Thi tập Cõi Lòng)

BỘ PHẬN NGOẠI TỘC

Ngoài “chống Pháp”,  trong: Hồ (*) nhận giặc
Tạo con đường, ắt phải tai ương.
Rước: Canh, Bưu, Nghị, Anh, Hoài Ðức...
Hồ cứ ngoa: “Độc lập”? Khó lường!

Tướng Võ (Nguyên) Giáp tài đâu? Nối giặc!
Khiến biên thùy mới lõm vào sâu.
Ðể cho Hán Cộng bên thành Bắc
Dời mốc Nam thùy, quá xót đau.

Trường Chinh là kẻ siêu gian ác
Sách lược giết người không ngớt tay.
Bất kể giống nòi hay “Ðặng” tộc
Miễn là chiến sách “đảng” khen hay.

(Phạm)Văn Ðồng xuất sắc là lươn lẹo
Từng đã gian ngoa để kiếm danh
Ðem cả Hoàng Trường giao khéo léo
Một đời chỉ biết thói gian manh..

Mà sao thin thít, không ai dám...?
Cứ để Cộng Tàu ếm xác khô.
Một lũ “đười ươi”,  phường ác hiểm
Suốt đời ôm phận bọn làm nô.

Giờ đây ngoảnh lại xem thành quách
Bờ cõi ngàn năm luống đợi chờ!
Con cháu hùng anh, dòng khí phách
Lẽ nào hờ hững mãi làm ngơ.

(*) Bắc-bộ-phủ

(*)  Trung Cộng đã gửi một phái đoàn cố vấn sang giúp Bộ Tư Lệnh  Việt Minh. Ðại tướng Trung Cộng Trần Canh, một trong Ngũ hổ tướng  của Mao Trạch Ðông (Trần Nghị, Lâm Bưu, Bành Hoài Ðức, Diệp Kiếm Anh, Trần Canh)  đã có mặt tại Việt Nam...(theo Nghiêm Kế Tổ -  Việt Nam Khói Lửa trang 339)

Quân Sử Việt Nam (TOP)