Lịch Sử Quân-Sử Việt-Nam

Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Thời Dựng Nước - Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Một Ngàn Năm Đầu - Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Quân Dân Việt Nam Chống Tây Xâm

Biến cố Hưng-Nguyên Nghệ Tĩnh năm 1930

Nguyễn Ái Quốc (tức Hồ chí Minh sau này) với tư cách Ủy viên Đông-Phương Bộ, phụ trách Đông Nam Á đã triệu tập một hội nghị tại Cửu Long (Hương Cảng) ngày 06/01/1930 để thống nhất 3 đảng cộng sản thành một lấy tên là Đảng Cộng-Sản Việt-Nam. Trong thời gian từ tháng 3/1930 đền tháng 9/1931 tình hình ba Kỳ hoàn toàn rối loạn do cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra khiến các tầng lớp dân chúng đói rét lầm than. Lợi dụng tình trạng này, đảng Csvn của họ Hồ đã tìm cách xâm nhập vào các giới thợ thuyền, nông dân, phụ nữ v.v...và xúi dục đình công biểu tình.

Cuộc biểu tình ngày 12/09/30 ở Hưng Nguyên đã bị thực dân Pháp đàn áp thẳng tay, và cơ sở cộng sản tại Hưng Nguyên đã không (nói khác hơn là không muốn) làm gì để bảo vệ dân chúng trước bạo lực của thực dân tung ra. Thâm ý của đảng Cộng sản là khích động hận thù của dân chúng đối với thực dân Pháp để tạo lợi thế chính trị cho đảng của họ. Đây là một vết nhơ, một nỗi nhục của đảng cộng sản chứ không là sự hãnh diện gì cả. Đó là chưa nói đến cộng sản Việt Nam cố tình gán ép màu sắc đấu tranh giai cấp cho những phong trào đấu tranh của người dân.

Từ đó mới hình thành huyền thoại giả tạo của "Xô-Viết Nghệ-Tỉnh" như họ đã dựng lên rất nhiều huyền thoại giả tạo khác để lừa gạt người dân Việt Nam đi theo con đường cộng sản không lối thoát do Hồ chí Minh chủ trương.

Nguồn: Việt Nam Sử Lược phần 1 từ thời lập quốc cho đến năm 1955 - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên khảo

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)