Lịch Sử Quân-Sử Việt-Nam

Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Thời Dựng Nước - Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Một Ngàn Năm Đầu - Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Quân Dân Việt Nam Chống Tây Xâm

Anh-Hùng Nguyễn-thái-Học

Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng do Nguyễn thái Học lãnh đạo ở Yên-bái v.v...Cuộc đấu tranh bị thất bại vì nhiều nguyên do, trong đó đảng cộng sản của Hồ chí Minh đã tung tin cho thực dân Pháp biết để đề phòng. Trên đường giải 13 chiến sĩ VNQĐD ra pháp trường, Nguyễn Thái Học đã hùng hồn nói với cố Dronet: "Chúng tôi chỉ là những kẻ chiến bại, chớ đâu phải là kẻ có tội", "Chúng tôi có phạm gì đâu mà ăn thú tội !". Ông còn ngâm bài thơ như sau:

"Mourir pour sa patrie,
C'est le sort le plus beau.
Le plus digne d'envie..."
"Chết vì Tổ quốc, Lòng ta sung sướng, Trí ta nhẹ nhàng..."

Ngày 17/06/1930, 13 chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng đã bị thực dân Pháp xử chém ở Yên Bái. Tất cả đều tỏ ra can trường, khí phách trước giờ ra đi vĩnh viễn.

Nguồn: Việt Nam Sử Lược phần 1 từ thời lập quốc cho đến năm 1955 - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên khảo

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)