Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Danh Nhân Quân Sự Việt Nam - Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Đỗ Vĩ tướng quân (?)

Nhân viên trinh sát của quân đội Đại-Việt. Khi quân Mông-cổ tấn công và chiếm ải Nữ-Nhi tháng 1 năm 1285, chúng đã bắt được Đỗ Vĩ tướng quân và giết ông ngay lúc đó.

Đỗ Vĩ tướng quân đã hy sinh oanh liệt cho đất nước và dân tộc.

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)