Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương 

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Quan Làm Báo

Quan Làm Báo | Phó Thủ- Tướng Hoàng-Trung-Hải, Tên Nội-Tuyến Tàu Cọng Trong Bộ Chính-Trị Đảng Cọng-Sản Việt-Nam.

tên gián điệp tàu hoàng-trung-hải

Nội tuyến tàu cộng, Hoàng-trung-Hải

Đã từ lâu tôi nghi rằng bọn Tàu Cọng đã và đang tiếp tục làm cái việc mà Cao Biền và Hoàng Phúc đã làm dỡ dang : yễm phá các cuộc đất lớn khả dĩ tạo ra các bậc tài giỏi ở nước Nam có thể ảnh hưởng xấu đến Tàu Cọng.

Hôm nay đọc trang mạng Quan Làm Báo thấy một bài viết tố cáo tên Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải đang tìm cách phá Long Mạch Hồ Tây. Đây là một vấn đề quan trọng cho toàn quốc gia Việt Nam nhưng lại là một vấn đề huyền bí rất khó giải thích để cho mọi người tin và hiểu nên tôi gởi đến quí báo 1 bài viết của tôi đăng trên báo mạng đã 2 năm trước và bài viết trong trang mạng Quan Làm Báo để làm sáng tỏ và bạn đọc biết được tầm quan trọng của vấn đề và âm mưu thâm độc của Tàu Cọng cũng như để mở màn cho việc toàn dân tố cáo các tên nội tuyến của giặc trong hàng ngũ bộ chính trị đảng cọng sản. Đã đến lúc phải đưa tất cả những tên bán nước ra trước vành móng ngựa, vành móng ngựa này là một vành móng ngựa ảo của dân đặt ra trên những trang mạng nhưng trong tương lai sẽ thành vòng móng ngựa thật.

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh 

Quan làm báo

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)