Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Quân-Đoàn I Quân-Khu I

quân đoàn I quân khu I

Quân đoàn I và Vùng I chiến thuật thành lập ngày 1/6/1957, bao gồm các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Đà, Quảng Tín, Quảng Ngãi. Bộ Tư Lịnh QĐ đóng tại Đà Nẵng. Các khu chiến thuật trực thuộc vùng I là khu chiến thuật 11 (BTL đóng tại Huế) gồm các tiểu khu Quảng Trị và Thừa Thiên; Khu chiến thuật 12 (BTL đóng tại Tam Kỳ) gồm các tiểu khu Quảng Ngãi, Quảng Tín và biệt khu Quảng Nam - Đà Nẵng.

Các vị Tư lịnh Quân đoàn I kiêm Vùng I chiến thuật - từ 1957 đến 1975:

- Trung tướng Trần Văn Đôn: 15/10/1957 đến 07/12/1962

- Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm: 07/12/1962 đến 21/8/1963

- Thiếu tướng Đỗ Cao Trí: 21/8/1963 đến 11/12/1963

- Trung tướng Nguyễn Khánh: 11/12/1963 đến 30/01/1964

- Thiếu tướng Tôn Thất Xứng: 30/01/1964 đến 14/11/1964

- Trung tướng Nguyễn Chánh Thi: 14/11/1964 đến 14/03/1966

- Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuẩn: 14/03/1964 đến 09/04/1966

- Trung tướng Tôn Thất Đính: 09/04/1966 đến 15/05/1966

- Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao: 15/05/1966 đến 20/05/1966

- Thiếu tướng Trần Thanh Phong: 20/05/1966 đến 30/05/1966

- Trung tướng Hoàng Xuân Lãm: 30/05/1966 đến 03/05/1972

- Trung tướng Ngô Quang Trưởng: 03/05/1972 đến 28/03/1975

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)