Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Là Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

Quân-Sự Vùng Duyên-Hải Và Sông Ngòi

Trên bộ, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chia lãnh thổ thành 4 Quân khu và 4 vùng chiến thuật.

5 Vùng Duyên Hải và 2 Vùng Sông Ngòi

Dưới nước, là một quốc gia có bao lơn trông ra biển Thái Bình dài đến 1.700 cây số; riêng miền Nam từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau, song song có nhiều sông ngòi kinh rạch thông ra biển, nên được phân chia thành 5 Vùng Duyên Hải và 2 Vùng Sông Ngòi.

Nhiệm vụ chủ yếu phòng thủ đất nước trên mặt sông và biển được giao phó cho Quân-Chủng Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa.

5 Vùng Duyên Hải gồm Vùng I Duyên Hải - Vùng II Duyên Hải - Vùng III Duyên Hải - Vùng IV Duyên Hải và Vùng V Duyên Hải.

2 Vùng Sông Ngòi gồm Vùng 3 Sông Ngòi bao gồm các sông rạch thuộc lãnh thổ Quân Khu III; Vùng 4 Sông Ngòi bao gồm các sông rạch thuộc lãnh thổ Quân Khu IV.

- Điệp-mỹ-Linh | Vùng Sông Ngòi_Hành-Quân Lưu-Động

Quân Sử Việt Nam (TOP)