Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai - Quân Sử Việt-Nam Cộng-Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Là Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

Địa-Phương-Quân Và Nghĩa-Quân

địa phương quân và nghĩa quân

Hoạt-Động Quân-Sự:

- Hãy Bắn Lên Đầu Tôi - Zoãn-Bình

- Trận Đánh Đồn Nghĩa-Quân Bà Tà Năm 1965 - Zoãn-Bình

- Địa Phương Quân và Nghĩa Quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Long Điền;

- Trận Đánh Cuối Cùng Của Địa Phương Quân Quận Thủ-Thừa Tỉnh Long-An - Quốc-Thái;

Vinh-Danh Anh-Hùng:

Chiến trường Bình-Định và mãnh sư Nguyễn-Mạnh-Tường 1, 2, 3, 4 - Trần-Thúc-Vũ; Nghĩa-Ân | Cái Chết Oai Dũng Của Chuẩn Úy Nguyễn Văn Phần

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)