Lịch Sử Của Việt Nam

TẨY CHAY BẦU CỬ
KHÔNG ĐẾN PHÒNG PHIẾU
CHẲNG NHỜ BẦU THAY 

tẩy chay bầu cử 2011

Thư phản kháng cuộc bầu cử 2007

Thẻ cử tri trống trơn, không có dấu "đã đi bầu", còn kèm lời phản kháng

Thẻ cử tri trống trơn, không có dấu "đã đi bầu" (2002 và 2007)

 

Quân Sử Việt Nam (Top)