Lịch Sử Của Việt Nam

Sự Thật Ở Cồn Dầu 

 

Tức nước vỡ bờ ! Lửa hờn căm đã bắt đầu !
Xin Bà con chuyển lửa về VN & khắp Thế Giới !
Ớ này anh em ơi ! Nổi lửa lên anh em ơi!
Thắp nhang lên ném vào mặt bọn Công an mất dậy đi ! Ớ anh em ơi !

 

Quân Sử Việt Nam (Top)