Lịch Sử Của Việt Nam

Kính Xin Quý vị phổ biến rộng rải trên các phương tiện.

Lời Kêu Gọi

Kính gửi:
Anh Chị Em đảng viên đảng Cộng sản, Bộ đội, Công An cấp tiến.
Anh Chị Em Sinh viên, Học sinh, Công nhân, Nông dân, Tiểu thương.

Trong dòng thác tự do dân chủ, nhân quyền đang đổ về quét sạch các nhà độc tài đảng trị trên thế giới từ Bắc Phi sang Trung Đông Tunisi, Libia và Trung Quốc … Cộng sản Việt Nam không phải là ngoại lệ. Đây là dịp may cho dân tộc VN chúng ta, mà chủ yếu là các anh chị em Bộ đội, Công An hãy thức tỉnh cùng đứng lên lật đổ chế độ độc tài đảng trị, vì một nhà nước đê hèn đã dâng hiến một phần lãnh thổ cùng lãnh hải của quốc gia cho Trung Cộng, một hệ thống quản lý yếu kém về kinh tế, một chính sách bưng bít tham nhũng đã gây thiệt hại đến tài sản quốc gia cùng tài nguyên môi trường, truyền bá một nền giáo dục phi nhân bản. Vì vậy đã đưa dân tộc chúng ta đến chỗ lầm than.

Chúng tôi là thành phần Quốc Gia Nghiã Tử, con em của các Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hoà thiết tha kêu gọi các Anh Chị Em Bộ đội, Công an, các tầng lớp Sinh viên, Học sinh, Công nhân, Nông dân, Tiểu thương, các thành phần dân tộc. Mọi người hãy cùng với chúng tôi xuống đường đấu tranh để giải thể chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, ngõ hầu đem lại một nền dân chủ pháp trị cho nước nhà.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các đơn vị bộ đội, công an, lực lượng vũ trang hãy bảo vệ tính mạng và tài sản của đồng bào, những người đang xuống đường cùng đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do dân chủ.

Làm tại Sài Gòn ngày 01 tháng 03 năm 2011

Quốc Gia Nghĩa Tử Việt Nam

 

Quân Sử Việt Nam (Top)