Hồ-Sơ Chủ-Quyền  - Lịch Sử Của Việt Nam

Chiến Dịch Thủ Tiêu Các Cột Mốc Biên Giới Việt-Trung

Nguồn: Vietland

Note: Tài liệu bằng hình ảnh dưới đây khá quan trọng đưa ra bằng chứng Trung Quốc và CSVN đã phối hợp thủ tiêu các cột mốc cũ. Câu hỏi được đặt ra và dễ trả lời là đường biên giới cũ mà CSVN đã "nhượng" cho Trung Quốc nằm sâu trong lãnh thổ VN, do đó những đường biên, chứng tích cũ thì bọn nầy phải xóa đi. Hình ảnh nói lên tất cả và đây cũng là chứng tích bán nước rõ ràng nhất cần phổ biến rộng, Vietland sẽ lưu bài nầy vào trang đầu một thời gian để bạn đọc góp ý và cùng nhau phổ biến rộng tội bán nước của đảng CSVN. (Xuân Nhi)

thủ tiêu cột mốc biên giới


Chiến dịch đã phát động vào ngày 20/07/2010.

Hàng loạt những cột mốc lịch sử quốc giới Trung-Việt đã bị Trung Cộng và CS Việt Gian tất bật tháo gỡ đưa vào các Bảo Tàng Lịch Sử địa phương mà chúng gọi là:

Chiến dịch “bài trừ các mốc biên giới cũ”

Tại sao bọn Trung cộng xâm lược có quyền làm như thế?

Đảng CS Việt Gian đang câm lặng?

Mốc số 17 (đoạn Vân Nam-Hà Khẩu)

Đại Nam Quốc Giới

Cột Mốc “Đại Nam Quốc Giới” tại Phòng Thành, Quảng Tây

Việt Nam tham gia việc khuân vác cột mốc quốc giới dâng cho Trung Cộng.

Quân Sử Việt Nam (Top)