Lịch Sử Của Việt Nam

Cẩm Nang Yêu Nước

Kính gửi những người yêu nước tại quốc nội:

CẨM NANG YÊU NƯỚC với 6 BƯỚC TỰ PHÁT

Cuộc đấu tranh của chúng ta muốn thành công cần có những hành động thực tế được hướng dẫn bởi những chỉ đạo sáng suốt, rõ ràng.

Nhưng để nhớ và trình bày lại cho người khác những chỉ đạo ấy một cách dễ hiểu và nhất là để dẫn đến những hành động cụ thể cần có một bản văn vừa tóm tắt, vừa dễ nhớ, vừa đề ra những hành động cụ thể.

Cẩm nang này đáp ứng nhu cầu trên.

Vậy, xin vui lòng in ra hoặc chuyển tiếp đến những email khác để phổ biến rộng rãi trong quần chúng hầu họ có thể truyền miệng cho nhau.

Xin xem phần đính kèm:

-- có dạng màu mè và dạng trắng đen.
-- có format *.doc, *.jpg, *.pdf
để tùy nghi sử dụng và phổ biến.

TTTVN

Cẩm Nang Yêu Nước

Sáu bước tự phát
A, B, C, D, Đ, E

Tổ Quốc Lâm Nguy
Kêu gọi Toàn Thể Công Dân Việt Tộc
Nối bước Tiền Nhân Cứu Nước

 

Một là:     Âm Thầm theo dõi tin tức Chống Ngoại Xâm

                và tâm tư Đồng Bào xung quanh

Hai là:      Bám sát những người chọn lọc để

                     − rỉ tai Lòng Yêu Nước, và

                     −  tuyên truyền Cẩm Nang này

Ba là:       Cấu tạo nhóm 3 người tự phát sáng tạo

                     Các hành động Yêu Nước

Bốn là:     Dũng Cảm viết khắp nơi 2 khẩu hiệu sau đây:

                     1) Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam

                     2) Chống giặc Tầu

Năm là:    Đặt Liên Lạc với các Nhóm Yêu Nước

                     trong và ngoài Đảng

Sáu là:     Ém người vào mọi nơi chuẩn bị

                     Mùa Hội Lớn TOÀN DÂN CỨU NƯỚC!

Chép xuống : Cẩm nang yêu nước. doc (màu); Cẩm nang yêu nước. doc (trắng đen); Cẩm nang yêu nước. jpg (màu); Cẩm nang yêu nước. pdf (trắng đen) Cẩm nang yêu nước. pdf (màu); Cẩm nang yêu nước. pdf (trắng đen)

Quân Sử Việt Nam (Top)