Danh Tướng Lịch Sử Việt Nam - Lịch Sử Quân-Sử Việt-Nam

Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Thời Dựng Nước - Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Một Ngàn Năm Đầu - Lịch-Sử Quân-Sử Việt-Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai - Trang Lâm-Thu-Hà

Ấn-Soái Phi-Ưng Lê-Đại-Hành

Lâm-Thu-Hà

Lê Hoàn sớm đã mồ côi
Nhờ ơn nghĩa phụ lớn khôn tháng ngày
Rèn cung kiếm lược thao văn võ
Giỏi trui rèn binh khí dây, thương


Anh hùng quy tụ bốn phương
Có Đinh Bộ Lĩnh phất lau dấy cờ
Là nhi tử của Đinh Công Trứ
Thời bấy giờ đất nước lầm than

Một lòng mong muốn bình an
Đánh tan Thập Nhị Sứ Quân loạn thần
Lê Hoàn giúp Đinh Tiên Hoàng phục quốc
Được phong làm Thập Đạo Tướng Quân

Binh quyền giao phó nguyên nhung
Kế mưu sông nước chiến công Bạch Đằng
Không hổ mặt trang anh hùng chiến trận
Đẩy đưa tình se duyên số trời trao

Lỡ đường gặp chuyện binh đao
Đến xin chén nước trót thương nhan hồng
Hỡi ai quốc sắc khuynh thành
Say lòng Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn

Rồi tiểu đệ Dương Vân Nga tấu bẩm
Đinh Tiên Hoàng phong Dương hậu vào cung
Lê Hoàn sửng sốt hung tin
Lấy thân chinh chiến lấp khuây hương tình

Tiên Hoàng mất - Lê Hoàn lên khai quốc
Khoác hoàng bào từ tay của người thương
Lập nàng hoàng hậu tình nương
Cố đô Lê quốc dời về Hoa Lư

Vì tuấn tú hào hoa phong nhã
Lập năm người hoàng hậu cùng yêu
Sa trường giết giặc xuất chiêu
Đại Hành hoàng đế danh lừng Tiền Lê

Mùa xuân ấy lấy đầu Hầu Nhân Bảo
Ải Nam Quan sử sách vẫn còn ghi
Toàn Hưng phơi xác Lãng Sơn
Phụng Huân, Quân Biện buông đao đầu hàng

Trận đánh khiến Tống triều khâm phục
Cả nể người hoàng đế trời Nam
Hứa cho song quốc hòa giao
Tống Vương phong tước Nam Bình Vương cho

Ngài ngạo nghễ không hề đáp lễ
Chẳng lạy quỳ sứ giả cũng làm ngơ
Hận thù Tống quốc ngày xưa
Rành tay thi thoảng cho người phá chơi

Như Hồng khiến Tống quân điên tức
Đấu trí tài đều thua Đại Hành Vương
Ngậm hờn nước lớn buông lơi
Chịu oai nước nhỏ lui về Tống bang

Trận Đồ Lỗ bốn mươi chín động
Quyết lấy về uy dũng hùng anh
Chiên Thành đánh phá giao tranh
Lê Hoàn sai sứ giao hòa lưỡng bang

Nhưng Chiêm quốc ngang tàng giam sứ
Đánh không hàng cũng chẳng hòa giao
Chí hùng ngùn ngụt trời cao
Dẫn quân xâm chiếm quyết bình nước Chiêm

Truy Bề Mi Thuế rơi đầu
Ra tay đoạn kiếp tướng Chiêm về trời
Ngày ấy tiếng Lê Hoàn lừng lẫy
Cánh chim trời vang bóng Nam Sơn

Quân Tàu khen thưởng tuổi tên
Khiến cho Hoa Hạ, man di đau đầu
Rồi tăm tiếng một thời lừng lẫy
Ông mất rồi đời nguyện nhớ ơn
Trung thần Công Uẩn đứng lên
Lập nên nhà Lý kéo dài mai sau

Lâm-Thu-HàQuân Sử Việt Nam (TOP)