vietnam, việt nam, cờ việt nam

Hồ-Sơ Chủ-Quyền  

Tuổi Trẻ Yêu Nước Rải Truyền Đơn Ở Tỉnh Long-An Ngày 19-01-2013

Tin Long An: Để Tưởng Niệm Trận Hải Chiến Hòang Sa, ngày 19-1-2013 vừa qua Tuổi Trẻ Yêu Nước Long An đã rải truyền đơn với hai câu thơ "Vì Danh Dự Dân Tộc Chống Giặc Tầu, Vì Tương Lai Đất Nước Chống Tham Nhũng".

Được biết hai câu thơ trên do bạn Nguyễn Phương Uyên một thành viên Tuổi Trẻ Yêu Nước sáng tác.

Hiện tại hai bạn Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đang bị cầm tù tại Long An, vì thế các anh chị Tuổi Trẻ Yêu Nước đã quyết định rải truyền đơn trong vùng vừa để Tưởng Niệm Hòang Sa, 19-1-2013, vừa để nhắc nhở bà con tinh thần Tuổi Trẻ Yêu Nước: Hoàng Sa Trường Sa Mãi Mãi Là Của Việt Nam.

truyền đơn của tuổi trẻ yêu nước 19-01-2013

tuổi trẻ yêu nước

Quân Sử Việt Nam (TOP)