Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Hoàng Hậu Nam Phương

lịch sử việt nam, hoàng hậu Nam Phương

Nam Phương Hoàng Hậu - Nét kiêu sang

Duyên dáng - đoan trang - vẻ diệu dàng

Phụ giúp tiếp tân - bên Quốc trưởng

Lễ nghi phong cách - lúc giao bang

Thế thời hoàn sảnh đùng thay đổi ...!

Thoái vị lưu vong thật ngỡ ngàng

Số phận vô thường sao ngặt quá

Ai ngờ nàng chết cảnh cô tang

Vô Tình

Cảm xúc khi đọc NPHH ngã bênh chết tại Pháp
Theo tài liệu Tôn Thất An Cựu sưu tầm

 

 

 

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)